Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Viran perustaminen / ympäristötarkastaja

LAIDno-2023-444

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta on säädetty ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986). Viranomaistehtävät voidaan jakaa luonteeltaan neljään eri kokonaisuuteen:

Erityistehtäviä ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle erityislainsäädännössä määrätyt tehtävät eli ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, vesihuolto-, maa-aines-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa säädettyjen päätös- ja lupa-asioiden valmistelu, lupien ja päätösten valvonta sekä muu valvonta (yleinen laillisuusvalvonta).

Yleistehtäviä ovat ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen; ympäristön tilan seuranta; ympäristönsuojelun yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedotus; osallistuminen kaavojen valmisteluun; lausunnot muille viranomaisille (esim. kaavoitus, valtion ympäristöluvat, YVA-menettelyt yms.) sekä yhteistyötehtävät eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Muut tehtävät ovat ympäristönsuojeluun liittyviä tai sitä sivuavia tehtäviä, jotka voidaan hoitaa samassa toimielimessä kuin ympäristönsuojelutehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi toimiminen kunnalle kuuluvan jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävissä.

Hallintotehtäviä ovat kunnan yleishallintoon liittyvät tehtävät, kuten talous- ja henkilöstöasiat.

Vuosien varrella ympäristölainsäädäntö on paisunut moninkertaiseksi ja sen kehitys jatkuu edelleen. Kehityksen myötä myös viranomaisen tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti ja tehtävien hoitaminen edellyttää yhä monialaisemman ja syvällisemmän ammattitaidon ylläpitoa. Lisäksi säännölliselle valvonnalle asetetut vaatimukset ovat lakimuutosten myötä kasvaneet ja lisänneet muun muassa vaatimuksia lakisääteisten valvontaohjelmien ylläpitämiseen ja määräaikaistarkastusten pitämiseen. Myös seuranta- ja raportointivelvollisuudet ovat lisääntyneet huomattavasti menneistä vuosista. Kunnan ympäristönsuojeluhenkilöstön määrä ja taloudelliset resurssit eivät ole kehittyneet samanaikaisesti, kun lainsäädännön edellyttämät tehtävät ja velvollisuudet ovat lisääntyneet.

Ympäristötietoisuus on etenkin nuorten keskuudessa lisääntynyt huomattavasti ja arvostus ympäristöystävällisempään elämäntapaan heijastuu niin kuluttajien päätöksissä kuin yritysten investointihalukkuudessakin. Nämä tekijät yhdessä ovat johtaneet siihen, että hyvä ympäristö ja kunnan ympäristöystävälliset toimintatavat nähdään enenevässä määrin kunnan vetovoimatekijöinä. Ympäristöasioihin panostaminen tukee myös kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa 2023 -2026.

Suomen Kuntaliitto lähetti keväällä 2021 kyselyn ympäristönsuojelun hallinnon nykytilasta kuntien ympäristönsuojelun johtaville viranhaltijoille. Tietoja pyydettiin muun muassa ympäristönsuojelun organisoitumisesta, resursseista, toiminnasta ja kehityskohteista. Kyselyn perusteella ympäristönsuojelun ammatillista henkilöstöä työskenteli 5 000–10 000 asukkaan kunnassa 0,14 henkilöä/1000 asukasta kohden. Näin ollen Laihian kunnan kokoluokkaa vastaavissa kunnissa ammatillista henkilöstöä oli keskimäärin käytettävissä 1,14 henkilöä. Kuntaliiton vastaavassa kyselyssä rakennusvalvonnalle 5 000–10 000 asukkaan kunnassa ammatillinen henkilömäärä oli 1.5 henkilöä/yksikkö. Kyselyiden tuloksissa ei ole mukana toimisto- ja muun henkilökunnan määrää. Laihian kunnassa ympäristönsuojelun tehtäviä hoitaa rakennustarkastaja muiden tehtävien ohessa, joten resurssien niukkuuden vuoksi on keskitytty vain välttämättömiin tehtäviin ja priorisoitu työtehtäviä. Uusi 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki tulee kuormittamaan rakennusvalvontaa entisestään. Tämänhetkisillä resursseilla ei ole realistisia mahdollisuuksia selviytyä viranomaiselta edellytetyistä tehtävistä.

Lakisääteisten tehtävien hoidon turvaamiseksi ja palveluiden tuottamisen kannalta on välttämätöntä rekrytoida ympäristönsuojelutehtävien hoitoon erillinen viranhaltija.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että Laihian kuntaan perustetaan ympäristötarkastajan virka 1.1.2024 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Kunnan hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Päätös

Keskustelun aikana varajäsen Hannele Viianen esitti puheenjohtaja Juhana Hilmolan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varajäsen Hannele Viiasen ehdotuksen, mikä tulee lautakunnan päätökseksi eli lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi