Tekninen lautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Talousarvio 2024 / tekninen lautakunta / investointiosa

LAIDno-2023-397

Valmistelija

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt 21.8.2023 vuoden 2024 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,65 milj. euroa. Teknisen toimen investointien raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty.

Talousarvio 2024 investoinnit

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion investointiosa on muodostettu pääosin vuoden 2023 talousarviossa suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 esitettyjen investointien pohjalta. Talousarvion investointiosa on pyritty saamaan talousarvioraameihin etsimällä mahdollisia säästöjä sekä siirtämällä osaa investoinneista. Rakennusmateriaalien ja energian hintojen nousu aiheuttaa kustannuspaineita investointien toteutukselle.

Investointisuunnitelmat ovat suuruudeltaan kunnallistekniikan osalta noin 1,55 M€ ja talonrakennuksen osalta 0,54 M€, eli investoinnit yhteensä noin 2,1 M€.

Talousarvio esitellään tarkemmin kokouksessa.

Oheismateriaalina talousarvion 2024 investointiohjelma kunnallistekniikka ja talonrakennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvioesityksen investointiosan 2024.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi