Tarkastuslautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tilintarkastuskertomus 2023

LAIDno-2024-104

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. (Kuntalaki 125 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

1. Tarkastuslautakunta

  1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2023 tiedoksi ja todetaan, sisältääkö se kuntalain 125 §:n 2 momentin tarkoittamaa muistutusta.
  2. toimittaa tilintarkastuskertomuksen 2023 kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi.

 

2. Tarkastuslautakunta esittää, että

  1. tilinpäätös 1.1.–31.12.2023 hyväksytään.
  2. hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus.

Päätös

  1. Tarkastuslautakunta totesi, että tilintarkastuskertomus 2023 ei sisällä tilivelvollisiin kohdistuvaa muistutusta ja merkitsi sen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus 2023 liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi