Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tilintarkastuskertomus 2021

LAIDno-2022-120

Valmistelija

  • Marju Erkkilä, KPMG

Kuvaus

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. (Kuntalaki 125 §)

Tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen on toimittanut kokoukseen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja se liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi ja todetaan, sisältääkö se kuntalain 125 §:n 2 momentin tarkoittamaa muistutusta.

Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen 2021 kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi yksimielisesti, että tilintarkastuskertomus 2021 ei sisällä tilivelvollisiin kohdistuvaa muistutusta ja merkitsi sen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi