Tarkastuslautakunta, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2022

LAIDno-2022-547

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. (Kuntalaki 121 §)

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallituksen vastaukset 30.9.2023 mennessä arviointikertomuksessa esille tulleisiin asioihin.

Oheismateriaali: Arviointikertomus 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan selvityksen ja tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden osalta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunta käy läpi kunnanhallituksen vastineen arviointikertomukseen 2022 ja valmistelee vastineen esittelyn kunnanvaltuustolle.

Oheismateriaali: Arviointikertomus 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman vastineen arviointikertomukseen 2022.

Päätös

Merkittiin kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2022 tiedoksi ja jätettiin asia pöydälle lisäselvitystä varten. Arviointikertomuksen vastineen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Merkitään, että puheenjohtaja Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut hyvinvointilautakuntaa koskevan vastineen kohdan käsittelyyn.

Varapuheenjohtaja Lea Ranne toimi puheenjohtajana hyvinvointilautakuntaa koskevan vastineen kohdan käsittelyssä.

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Tarkastuslautakunta käy läpi kunnanhallituksen vastineen arviointikertomukseen 2022 ja valmistelee vastineen esittelyn kunnanvaltuustolle.

Oheismateriaali: Arviointikertomuksen vastine/kh, annettu vastine

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman vastineen arviointikertomukseen 2022.

Päätös

Merkittiin kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2022 tiedoksi muilta osin paitsi teknisen lautakunnan selvityksen osalta. Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta, että teknistä lautakuntaa koskevaa vastinetta täydennetään. Lautakunta pyytää vastineessa selvyyttä etenkin vastuukysymyksiin, valvontakysymyksiin, lopputarkastuksiin ja takuuasioihin.
Lisäksi lautakunta pyytää selvityksen, mitä tarkoitetaan ”korjaus lautakunnan kommenttiin vesivuodoista ja putkirikoista”.

Lautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastauksen 30.11.2023 mennessä.

KPMG Oy Ab on tehnyt tarjouksen tarkastuslautakunnalle hankintojen prosessin läpikäynnistä.
Lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus harkitsee tarjouksen hyväksymistä.
Lautakunta näkee tärkeänä, että tulevaisuudessa hankkeet toteutuisivat laadukkaammin ja vastuut selkiytyisivät.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi