Tarkastuslautakunta, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljää päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 133 §)

Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. (Hallintosääntö 136 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja Heikki Mäkinen avasi kokouksen klo 18.00.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi