Tarkastuslautakunta, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Johanna Raunio, KPMG

Kuvaus

Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 141 §)

Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. (Hallintosääntö 145 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@laihia.fi

  1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi