Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Selvityspyyntö / Varhaiskasvatus

LAIDno-2023-476

Valmistelija

  • Marika Rajala, varhaiskasvatuksen johtaja, marika.rajala@laihia.fi

Kuvaus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut ilmoituksen, jonka mukaan Laihian kunnan Oravametsän päiväkodissa järjestetään uskonnollisia tilaisuuksia. Ilmoituksen mukaan huoltajilta ei kysytä suostumusta tilaisuuksiin osallistumisesta eikä korvaavaa toimintaa ole tarjolla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Laihian kunnan sivistyslautakunnalta selvityksen uskonnollisten tilaisuuksien ja uskonnon harjoittamisen periaatteista käytäntöineen sekä niiden korvaavan toiminnan periaatteista ja käytännön toimista Laihian kunnan varhaiskasvatuksessa. Aluehallintovirasto pyytää myös selvityksen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen katsomuskasvatuksen suunnitelmasta ja toiminnan toteutumisesta.

Selvityksessä tulee antaa vastaus seuraaviin kysymyksiin:

• Miten vanhempia tiedotetaan uskonnollisista tilaisuuksista ja uskonnon harjoittamisesta?

• Miten uskonnollisten tilaisuuksien ja uskonnon harjoittamisen korvaava toiminta on järjestetty?

• Miten toteutuu valinnan mahdollisuus tilaisuuksien välillä?

• Miten varhaiskasvatussuunnitelman mukainen katsomuskasvatus käytännössä toteutetaan?

Selvityksen liitteenä tulee toimittaa Laihian varhaiskasvatussuunnitelma.

Oheismateriaali: Selvityspyyntö, Selvitys, Laihian kunnan varhaiskasvatuksen ja Laihian seurakunnan välinen yhteistyösopimus, Laihian varhaskasvatussuunnitelma, Lapsen perustietolomake

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan antamaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ohjeismateriaalin mukaisen selvityksen.

Sivistyslautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että päiväkodin johtaja Mari Laulaja saapui kokoukseen asiantuntijaksi ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00