Sivistyslautakunta, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Koulujen työ- ja loma-ajat 2024 - 2025

LAIDno-2022-403

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Hallintosäännön § 59 A mukaan sivistyslautakunta päättää esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista.  Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Perusopetuksessa oppilaiden työpäivien määrä on edellä mainitun säännöksen mukaisesti 187–190 lukuvuodessa.

Lukiolaissa ei ole säädöksiä työajasta, joka on siten jätetty koulutuksen järjestäjän päätettäväksi. Opiskelijan työpäivien määrää lukiokoulutuksessa ei ole säädetty, vaan se määräytyy opetustarjonnan ja opiskelijan valintojen mukaan. Siten lukiokoulutuksessa voidaan erottaa:
a) opetuksen tarjontapäivien määrä (oppilaitoksen työpäivien määrä);
b) opiskelijan työpäivien määrä
c) opettajan työpäivien määrä (opettajan virkaehtosopimus);
d) rehtorien ja muun henkilökunnan työpäivien määrä (ao. virkaehtosopimus).

Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä luetaan opettajalle työjärjestyksen mukaisiksi palkallisiksi vapaapäiviksi.
Lukuvuoden aikana itsenäisyyspäivä on keskiviikkona, loppiainen on lauantaina ja vapunpäivä on keskiviikkona. Perusopetuksen työpäivien määräksi muodostuu siten 187 päivää lukuvuonna 2024 - 2025. 

Lukio-opetusta ei tarjota perusopetuksen syysloman, joululoman ja joululoman aikana. 

Esiopetuksessa noudatettavat työpäivät yhteensovitetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla koulujen työpäivien kanssa. Esiopetuksessa on säädetty vain vuosittainen opetuksen määrä joka on vähintään 700 tuntia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2024 - 2025 työ- ja loma-ajat liitteen mukaisesti. Koulut voivat halutessaan korvata yhden lukuvuoden työpäivistä esim. lauantaina siten, ettei tästä tule ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00