Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 53 Vararehtorien valinta / Perälän yksikkö / kevät 2022

LAIDno-2020-190

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Kuvaus

Yhteisnäiskoulun eri yksikköjen vararehtoreiden toimikausi päättyy lukuvuoden 2019-2020 loppuun mennessä. Eri yksiköt ovat esittäneet vararehtoreita seuraavasti lv. 2020-2022:

Kylänpää: Jukka Oja

Isokylä: valitaan myöhemmin

Perälä: Piia Mäkelä

Hulmi: Markku Laukkonen

Yläkoulu: Tanja-Tupuna Kumara

Rauhala: Jonna Koskela

Kirkonkylä: Mika Koskela

Lukio: Jukka-Pekka Aaltonen

Päätösehdotus

Esittelijä

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuosina 2020 - 2022 vararehtoreina toimivat eri yksiköissä seuraavat henkilöt:

Kylänpää: Jukka Oja

Isokylä: valitaan myöhemmin

Perälä: Piia Mäkelä

Hulmi: Markku Laukkonen

Yläkoulu: Tanja-Tupuna Kumara

Rauhala: Jonna Koskela

Kirkonkylä: Mika Koskela

Lukio: Jukka-Pekka Aaltonen

Päätös

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Kuvaus

Yhteisnäiskoulun eri yksikköjen vararehtoreiden toimikausi päättyy lukuvuoden 2019 - ​2020 loppuun mennessä. Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lv 2020 - 2022. Isonkylän vararehtorin valinta lv 2020 on vielä kesken, koska yksikön nykyinen vararehtori eläköityy kesällä ja virantäyttöprosessi on ollut käynnissä keväällä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Isokylän opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita Isokylän vararehtoriksi lukuvuosille 2020 - 2022 luokanopettaja Marjo Kaartisen.  

Päätös

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Kuvaus

Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 - 2022. Kylänpään yksikön vararehtorin valinta lukuvuodelle 2021 - 2022 on vielä kesken, koska yksikön nykyinen vararehtori eläköityy 1.8.2021 alkaen ja virantäyttöprosessi on ollut käynnissä kevättalvella 2021.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Sami Kiukkonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja, sami.kiukkonen@kauhajoki.fi

Kylänpään opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita Kylänpään vararehtoriksi lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Anne-Mari Vallin.

Päätös

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 -​ 2022. Hulmin yksikköön tarvitaan vararehtori Markku Laukkosen virkavapauden ajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Hulmin opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistys-​ ja varhaiskasvatuslautakunta päättää valita Hulmin vararehtoriksi ajalle 26.4. - 31.12.2021 luokanopettaja Hanna Ritolan.

Päätös

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Perälän koulun vararehtori Piia Mäkelä on jäänyt virkavapaalle ja siksi kouluun tarvitaan uusi vararehtori. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Perälän koulun opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Perälän koulun vararehtoriksi lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Hele Järven.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Perälän koulun opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöningin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Perälän koulun vararehtoriksi lukuvuodelle 2021 - 2022 luokanopettaja Hele Järven.


Lukion opetushenkilökunnan ja rehtori Ari Puumalan yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita lukion vararehtoriksi lukuvuodeksi 2021-2022 Tuula Kaukolan.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Lautakunta on vahvistanut vararehtorit 11.3.2020 § 28 lukuvuosille 2020 -​ 2022. Hulmin yksikköön on valittu vararehtoriksi Hanna Ritola Markku Laukkosen virkavapauden ajaksi 31.12.2021 saakka. Virkavapaus jatkuu 31.7.2022 saakka, joten myös vararehtori tarvitaan ko. ajalle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Hulmin opetushenkilökunnan ja apulaisrehtori Sanna Schöninginin yksimielisen ehdotuksen pohjalta sivistyslautakunta päättää valita Hulmin vararehtoriksi ajalle 1.1. - 31.7.2022 luokanopettaja Hanna Ritolan.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

LO vararehtori Hele Järvi on virkavapaalla 25.4. - 4.6.2022. Hänelle tarvitaan Perälään vararehtorin sijainen. Yksikössä käytyjen keskustelujen perusteella valitaan yksimielisesti LO Laura Rintala vararehtorin tehtäviin Perälään (4215) ajalle 25.4. - 4.6.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää valita Perälän yksikön vararehtoriksi LO Laura Rintalan ajalle 25.4. - 4.6.2022

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00