Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 57 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

LAIDno-2022-68

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty sivistyslautakunnan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (Kuntalaki 92 §).

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista lautakunta on ilmoittanut,​ ettei se käytä otto-​oikeuttaan (Hallintosääntö 56 §).

Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot liitteenä ajalta 15.4. - 9.5.2022 (CaseM).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi