Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 56 Päiväkodin johtaja

LAIDno-2017-320

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnassa on ollut haettavana (Kuntarkery + Jobilla) kaksi päiväkodin johtajan virkaa ajalla 18.3. - 28.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui Kuntarekryyn viisi hakemusta sekä Jobilla rekrytointiyrityksen kautta 31 hakemusta. Hakijoista 13:lla on muodollinen pätevyys päiväkodin johtajan virkaan. Hakijoista haastateltiin seitsemän. Haastattelut suoritettiin kunnanvirastolla 5.5.2022. Haastattelutyöryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Markku Laukkonen, lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro, lautakunnan jäsen Sakari Poti ja varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala.

Toinen päiväkodin johtaja tulee toimimaan kunnan suurimmassa päiväkodissa.

Toisen päiväkodin johtajan vastuualueena on kolme pienempää päivähoidon yksikköä.

Molemmissa tehtävissä on tällä hetkellä vastuuna kuusi lapsiryhmää.

Päiväkodin johtaja vastaa palvelukokonaisuuden pedagogisesta johtamisesta, henkilöstö- ja talousasioista, turvallisuudesta sekä toiminnan laadusta. Lisäksi päiävkodin johtaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kanssa ja on aktiivisesti mukana yhteistyöverkostoissa. Tehtäviin saatetaan tulevaisuudessa liittää myös muiden päiväkotien tai ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden johtajan tehtäviä.

Edellytämme varhaiskasvatuspalveluiden hyvää tuntemusta sekä hyviä organisointitaitoja, kykyä tehdä päätöksiä ja taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa.

Arvostamme laaja-alaista pedagogista osaamista, varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ymmärtämistä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää paineensietokykyä sekä tavoitteellista ja suunnitelmallista johtamistapaa. Asiakastyön, verkostoitumisen, henkilöstö-, talous- ja turvallisuusjohtamisen taidot ovat myös tarpeellisia.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös tietoteknistä osaamista sekä neuvottelu- ja viestintätaitoja. 

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 31§) mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus sekä vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito, jollei kelpoisuus päiväkodin johtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Lista Kuntarekryn hakijoista

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaan sivistyslautakunta päättää valita päiväkodinjohtajan virkaan 1.8.2022 alkaen xxx xxx (alkusijoituspaikka Oravametsä) ja xxx xxx (alkusijoituspaikka Veturin, Hulmin ja Vallinmäen päiväkodit). 1. varasijalle valitaan xxx xxx 2. varasijalle xxx xxx ja 3. varasijalle xxx xxx.

xxx xxx kohdalla ei noudateta koeaikaa eikä lääkärintodistusta terveydentilasta vaadita.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00