Sivistyslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 55 Lukion englannin kielen lehtori (0127)

LAIDno-2022-280

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnassa on ollut haettavana ajalla 25.4.2022 -  9.5.2022 Laihian lukion englannin kielen lehtorin virka.  

Määräaikaan mennessä saapui 17 hakemusta. Hakijoista 14:llä on muodollinen pätevyys erityisopettajan virkaan. Kuusi hakijaa kutsuttiin hastatteluun. Haastattelut suoritetaan 16.5.2022 virastolla sekä etäyhteyksiä hyödyntämällä (Google Meet). Haastattelutyöryhmään kuuluvat vt. sivistysjohtaja Markku Laukkonen, lautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro, lautakunnan jäsen Sakari Poti ja lukion rehtori Ari Puumala.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus on OVTESsin mukainen. 

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Lista hakijoista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Laihian lukion englannin kielen lehtorin virkaan valitaan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti xxx xxx 1.8.2022 alkaen ja varalle xxx xxx.
xxx xxx kohdalla ei noudateta koeaikaa, koska hän on hoitanut osittain ko. virkaa kuluvan lukuvuoden ajan. Myöskään lääkärintodistusta terveydentilasta ei vaadita.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00