Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 63 Varhaiskasvatussuunnitelma 2022

LAIDno-2019-388

Valmistelija

  • Marika Rajala, vt. varhaiskasvatuksen johtaja, marika.rajala@laihia.fi

Kuvaus

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen toimintaa Laihialla. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka määrittelee raamit varhaiskasvatuksen toteuttamiselle asuinpaikasta riippumatta.  Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämiä tavoitteita tai sisältöä. Jokaiselle lapselle laaditaan myös yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma huoltajien kanssa.

Opetushallitus on päättänyt varhaiskasvastussuunnitelman muutoksista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 päivitys käynnistyi syyskuussa 2021 varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten vuoksi. Pääsääntöisesti muutokset liittyvät lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Muita pienempiä muutoksia on tehty mm. laaja-alaisen osaamisen osuuteen, jossa digitaalinen osaaminen on erotettu monilukutaidoista omaksi osa-alueekseen.

Uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2022.

Laihian paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti sekä Laihian paikallista osuutta on muokattu ja täydennetty. Aikataulu varhaiskasvatussuunnitelman muutosten tekemiselle on ollut tiukka, joten varhaiskasvatussuunnitelman ulkoasua täydennetään mm. kuvilla. Luonnos Laihian varhaiskasvatussuunnitelmasta on nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutokset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Hauru, johtava rehtori, paula.hauru@laihia.fi
  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 2022 otettavaksi käyttöön kaikissa hoitomuodoissa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa nähtävänä olleen varhaiskasvatussuunnitelman 2022, joka kirjataan liitteeksi 1 kokouspöytäkirjaan. 

Merkitään, että vt. varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 63-65  ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00