Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 68 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

LAIDno-2022-68

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty sivistyslautakunnan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (Kuntalaki 92 §).

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista lautakunta on ilmoittanut,​ ettei se käytä otto-​oikeuttaan (Hallintosääntö 56 §).

Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot liitteenä ajalta 10.5. - 6.6.2022 (CaseM).

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro on käyttänyt otto-oikeutta 1.6.2022  vt. perusopetuksen johtavan rehtorin viranhaltijapäätökseen määaikaisesta työsuhteesta LAIDno-2022-60 § 252.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi  ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan lukuun ottamatta vt. perusopetuksen johtavan rehtorin päätöstä LAIDno-2022-60 § 252.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi