Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 61 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen siten muutettuna, että pykälä 69 käsitellään pykälän 65 jälkeen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi