Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 64 Esiopetussuunnitelma

LAIDno-2022-360

Valmistelija

  • Marika Rajala, vt. varhaiskasvatuksen johtaja, marika.rajala@laihia.fi

Kuvaus

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa. Opetushallitus on tehnyt muutoksia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Opetushallitus on päättänyt esiopetussuunnitelman muutoksista.

Muutokset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin:
Lukuun 2.1 Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet on lisätty kirjaus siitä, että esiopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on otettava huomioon lapsen etu.
Luvusta 2.1 on poistettu toistoa, jotka liittyvät huoltajan velvoitteeseen sekä esiopetuksen säännös- ja sopimuspohjaan.
Lukuun 2.1 on lisätty myös periaate, jonka mukaan lapsia ohjataan yksilöinä ja ryhmänä ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei kiusata, syrjitä tai aiheuteta vaaraa muille.
Samaan lukuun on lisätty vielä lainsäädäntöviitteet laista perusopetuslain muuttamisesta (163/2022).
Luvun 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet Hyvinvointia ja turvallista arkea käsittelevää kohtaa on vahvistettu muotoilemalla kappale uudelleen.
Lukuun 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto on lisätty opettajaa, päiväkodin johtajaa tai rehtoria koskeva velvoite ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Samaan lukuun on lisätty lainsäädäntöviite laista perusopetuslain muuttamisesta (163/2022).

Uudistunut esiopetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022 alkaen.

Laihian esiopetussuunnitelma on päivitetty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Laihian esiopetussuunnitelma on nähtävillä kokouksesssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakuntaa hyväksyy Laihian esiopetussuunnitelman.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa nähtävänä olleen esiopetussuunnitelman, joka kirjataan liitteeksi 1 kokouspöytäkirjaan. 

Merkitään, että vt. varhaiskasvatuksen johtaja Marika Rajala saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 63-65  ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00