Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Talousarvio 2024 / sivistyslautakunta

LAIDno-2023-397

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt 21.8. vuoden 2024 talousarvion kokonaisraamiksi käyttötalouden osalta -21,65 milj. euroa. Sivistystoimen raamia ei ole vielä tässä vaiheessa määritelty.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarvion raami on muodostettu aikaisempien tilinpäätösten ja vuoden 2023 arvioidun toteuman mukaisesti. 

Kunta-alan sopimuksiin 2022–2025 sisältyy useita palkankorotuksia ja vuoden 2024 osalta palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 2,5 %. Valtakunnallisesti sovitut palkankorotukset lisäävät sivistystoimen kustannuksia arviolta n. 300 000 €. Myös yleinen kustannusten nousu aiheuttaa menojen kasvua.

Varhaiskasvatus:

Vallinmäen, Hulmin, Veturin ja Oravametsän päiväkotien sekä Vuorohoidon ryhmisten osalta kustannukset ovat nousussa

Perhepäivähoidossa hoitajamäärä laskee yhdellä, hoitajia ensi vuonna 10.

Ryhmäperhepäivähoito:

- Ryhmäperhepäivähoidossa tarvitaan vuonna 2024 kaikki nykyiset hoitopaikat ainakin kesään saakka.   

Lasten kotihoidon tuki sisältää alle 3-vuotiaiden sekä sisarusten hoitorahan, tulosidonnaisen hoitolisän, osittaisen hoitorahan ja yksityisen hoidon tuen. Ikäluokkien pienentyessä on oletettavaa, että lasten kotihoidon tuen menot laskevat. Valtuusto on 19.6.2023 päättänyt, että kotihoidon kuntalisän otetaan käyttöön Laihialla koeluontoisesti ajalle 1.1.2024–31.12.2025. Kuntalisän määrä 250 € / kk myönnetään yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta. Muista alle esiopetusikäisistä sisaruksista myönnetään kuntalisää 100 € / kk. Sisaruslisä maksetaan sen vuoden heinäkuun loppuun, kun lapsi aloittaa esikoulun. Kotihoidon kuntalisään on budjetoitu 90 000 euroa vuodelle 2024. Mahdollista säästöä henkilöstökuiluissa ei ole arvioitu.

Esiopetusryhmiä supistetaan nykyisestä kuudesta neljään syksyllä 2024. Esiopetusikäisiä on n. 63. Lapset sijoittuvat esiopetukseen lähikouluperiaatteella. 

Perusopetuksessa varaudutaan vuoden 2024 talousarvion resursseilla järjestämään opetusta ja lakisääteisiä palveluja noin 1055 oppilaalle, eli oppilasmäärä laskee 13 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta. Nykyisiä yhdeksännen luokan oppilaita on tänä lukuvuonna 119 ja tällä hetkellä esiopetusoppilaita on 106. Yläkoulun oppilasmäärän kasvu on nyt hiipumassa ja siellä on syksyllä 2024 noin 380 oppilasta. Oppilasmäärä esi- ja perusopetuksessa näyttää pidemmällä aikavälillä jyrkästi laskevalta. Tyypillinen syntyvyys Laihialla on sijoittumassa jopa alle 70 lapsen tuntumaan. Suuri pudotus kokonaisoppilasmäärään esi- ja perusopetuksessa tulee vastaan siinä kohdassa, kun alhaisen syntyvyyden vuodet ryhtyvät olemaan esi- ja perusopetusikäisiä.

Syntyneiden lasten määrä 28.8.2023 tilanteen mukaan:

2017 104
2018 63
2019 74
2020 65
2021 59
2022 58
2023 ennuste 52

Talousarviossa varaudutaan Rauhalan ja kirkonkylän koulujen alueella yhteensä kolmeen aloittavaan ensimmäiseen luokkaan ja muissa kouluissa yhteen / koulu tai yksi 1 - 2 yhdysluokka. 

Talousarvioon varatuin resurssein varaudutaan järjestämään lukiokoulutusta noin 165 lukion opiskelijalle (opiskelijoiden määrä pysyy suunnilleen samana).

Opetussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttävät panostusta sekä opetukseen että materiaaleihin, mikä edellyttää myös asianmukaista koulutusta henkilöstölle. Lukiossa on käyttöön otettu 1.8.2021 uusi opetussuunnitelma ja nyt kaikki opiskelijat toteuttavat sitä. 

Vaasa Opiston ja Kuula Opiston talousarviot on laadittu opistoilta saatujen tietojen mukaan. Opistojen talousarvioissa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2023 menotasoon nähden. 

Ravintopalvelut 4260 tulee uutena kustannuspaikkana vuoden 2024 budjettiin. Tähän on budjetoitu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion elintarvikkeet sekä päiväkodin, perusopetuksen ja lukion keittiöhenkilöstön palkkakulut. Esiopetuksen ja ap-/ip-toiminnan elintarvikkeet on on bujdetissa omilla kustannuspaikoillaan.

Myös sivistyslautakunta 2000 tulee uutena kustannuspaikkana.

Sivistystoimen kokonaisbudjetti:

  Tulot 2024 Menot 2024 Netto 2024
Sivistyslautakunta   -11 800 € -11 800 €
Varhaiskasvatus 445 500 € -4 805 379 -4 359 879
Esiopetus   -640 123 -640 123
Koulutoimen hallinto 136 000 -428 717 -292 717
Perusopetus 139 000 -9 066 717 -8 927 717
Ravintopalvelut   -1 049 262 -1 049 262
Lukio 10 000 -1 093 500 -1 083 500
Aikuiskoulutus   -227 650 -227 650
Yhteensä: 730 500 -17 322 048 -16 592 648 

 

Oheismateriaali: Budjetti sivistys 2024

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kuvauksen mukaista talousarviota 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi