Sivistyslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Koulujen lukuvuosisuunnitelmat 2023 - 2024

LAIDno-2022-440

Valmistelija

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Kunkin lukuvuoden työn suunnittelua varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetusasetuksen 852/1998 9 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma. Suunnitelmassa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, oppitunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (Perusopetuslaki 9 §) 

Perusopetuksen yksikkökohtaiset lukuvuosisuunnitelmat on käsitelty opettajien kokouksissa syksyllä 2023. Opettajien kokousten ajankohta on merkitty lukuvuosisuunnitelmiin. Opettajainkokoukset puoltavat suunnitelmien hyväksymistä.

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista, työajoista, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä ja koulutuksen hankkimisesta, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (Lukiolaki 13 §)

Laihian lukiossa on valmisteltu opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosittainen suunnitelma lukuvuodelle 2023 - 2024. Suunnitelmaa on käsitelty opettajainkokouksissa 3.10.2023. Opettajainkokous puoltaa suunnitelman hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen yksiköiden ja lukion lukuvuosisuunnitelmat liitteiden mukaisesti lukuvuodelle 2023 - 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. perusopetuksen johtava rehtori Tanja-Tupuna Kumara, apulaisrehtori Sanna Schöning, vt. apulaisrehtori Jonna Koskela ja lukion rehtori Ari Puumala saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00