Kunnanvaltuusto, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 TE-palvelut 2024 -uudistus / Pohjanmaan työllisyysalueen TE-palveluiden järjestäminen

LAIDno-2023-449

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanhallitus, 24.04.2023, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Vaasan kaupunki pyytää 30.3.2023 päivätyllä kirjeellä Pohjanmaan maakunnan kunnilta kannanottoa koskien TE-palveluihin liittyvää uudistusta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu (TE-palvelut) siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät.

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Tällä hetkellä ei ole vielä päätöksiä, miten kunnat järjestävät palvelut. Sopimukset yhteistoiminta-alueista ja palvelusuunnitelma on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023 mennessä. TE-toimistot lakkautetaan siirron yhteydessä ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen mukaisesti kuntiin tai yhteistoiminta-alueille.

Vaasan kaupunki pyytää Pohjanmaan kuntia ilmoittamaan halukkuudesta yhteisesti selvittää yhteistoiminta-alueen muodostamista lähtökohtaisesti Pohjanmaan maakunnan alueen kokoisena. Halukkaiden kuntien yhteistyönä laaditaan ehdotelma yhteistoimintasopimukseksi ja palvelusuunnitelmaksi, jotka sisältävät mm. järjestämistavan ja -vastuun sekä taloudellisen ja toiminnallisen toimintamallin.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan kaupungille seuraavan lausunnon:

Laihian kunta katsoo, että ensisijainen yhteistoiminta- alue tulisi olla koko Pohjanmaan maakunnan kokoinen alue.Mikäli tämä ei toteudu, Laihian kunta esittää tarkasteltavaksi mahdollisuutta muodostaa keskisen alueen oma yhteistoiminta-alue. Pienimmillään alue voisi olla Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alue, missä kaupunki toimisi isäntäkuntana.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan kaupungille seuraavan lausunnon:

Laihian kunta katsoo, että ensisijainen yhteistoiminta-alue tulisi olla Vaasan kaupungin sekä Mustasaaren ja Laihian kuntien muodostama, missä Vaasan kaupunki toimisi isäntäkuntana.
Mikäli tämä ei toteudu, Laihian kunnan näkemyksen mukaan perustelluin vaihtoehto on muodostaa koko Pohjanmaan maakunnan kokoinen yhteistoiminta-alue.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

______________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 11.09.2023, § 154

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu (TE-palvelut) siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025.

Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät.

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Laihian kunta on 24.4.2023 § 77 antanut Vaasan kaupungille lausunnon halukkuudesta yhteisesti selvittää yhteistoiminta-alueen muodostamista Pohjanmaan alueella. Neuvotteluja on tämän lausuntopyyynnön jälkeen jatkettu.

Kokouksessa annettiin tilannekatsaus TE-palvelut 2024 -uudistuksesta.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen TE-palvelut 2024 -uudistuksesta tiedoksi.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 09.10.2023, § 172

Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Rikala
juha.rikala@laihia.fi
kunnanjohtaja

TE-palveluiden uudistuksesta on edelleen neuvoteltu Vaasan kaupungin johdolla. Vaasan kaupunki on neuvotteluiden tuloksena laatinut sopimusluonnoksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen sekä järjestämissuunnitelmaluonnoksen uudistuksen toteuttamiseksi Pohjanmaalla.

On edelleen epäselvää hyväksyvätkö kaikki Pohjanmaan kunnat Vaasan kaupungin laatiman sopimusluonnoksen ja järjestämissuunnitelmaluonnoksen. Mikäli osa kunnista ei niitä hyväksy, Pohjanmaalle muodostuu käytännössä useampi TE-alue.

Vaasan kaupunki jatkaa työllisyysalueen valmistelua niiden kuntien kanssa, jotka lokakuun aikana ilmoittavat halukkuutensa liittyä Vaasan järjestämään työllisyysalueeseen vahvistetun sopimuksen ja järjestämissuunnitelman mukaisesti.

Jos kaikki kunnat eivät hyväksy Vaasan kaupungin esitystä, sopimusluonnoksen osalta keskeiset muutokset kohdistuvat kohtiin kolme ja neljä, joissa sovitaan yhteisestä toimielimestä sekä hallinnosta ja päätöksenteosta. Myös järjestämissuunnitelmaluonnokseen tulee tällöin muutoksia sen mukaisesti, kun tiedetään kunnat, jotka tulevat Vaasan kaupunginhallituksen alaisen TE-lautakunnan viranomaispiiriin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1. Laihian kunta hyväksyy

  • sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Pohjanmaalla sekä
  • järjestämissuunnitelman työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen toteuttamiseksi Pohjanmaalla 

liitteiden mukaisina.

2. kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tarpeen vaatiessa hyväksymään sopimusluonnokseen ja järjestämissuunnitelmaluonnokseen muutokset, jotka koskevat tilannetta, missä sopimuksessa mukana olevien kuntien määrä muuttuu.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että

1. Laihian kunta hyväksyy

  • sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Pohjanmaalla sekä
  • järjestämissuunnitelman työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen toteuttamiseksi Pohjanmaalla 

liitteiden mukaisina.

2. kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tarpeen vaatiessa hyväksymään sopimusluonnokseen ja järjestämissuunnitelmaluonnokseen muutokset, jotka koskevat tilannetta, missä sopimuksessa mukana olevien kuntien määrä muuttuu.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi