Kunnanvaltuusto, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouskutsu
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille,​ joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus​ tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. (Hallintosääntö 93 §)

Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu,​ esityslista,​ liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet ja järjestelmät ovat käytettävissä. (Hallintosääntö 95 §)

Kunnanvaltuuston kokouskutsu ja esityslista julkaistiin sähköisessä kokoustyötilassa ja kunnan kotisivuilla 24.10.2023.
Lisäksi kokouskutsu asialistoineen julkaistiin Kyrönmaa-​lehdessä 25.10.2023.
_____________________________________________

Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun ollessa estynyt tai esteellinen on kutsuttava kuntalaissa tarkoitettu varavaltuutettu kokoukseen. Varavaltuutetut kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystään. (Hallintosääntö 98 §)

Päätösvaltaisuus
Valtuusto on päätösvaltainen,​ kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. (Kuntalaki 103 §)

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä työjärjestyksen.

Merkitään, että valtuutettu Asko Salminen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen pätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi