Kunnanvaltuusto, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ero luottamustoimista / Olli Raatikainen

LAIDno-2023-431

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Olli Raatikainen pyytää 19.9.2023 lähettämällä viestillään eroa luottamustoimistaan paikkakunnalta muuton vuoksi.

Olli Raatikainen (Kesk.) on valittu seuraaviin Laihian kunnan luottamustoimiin:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kv 30.8.2021 § 44)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja (Kv 30.8.2021 § 47)
- kunnanhallituksen hallintosääntöjaosto, varsinainen jäsen (Kh 6.9.2021 § 174)
- kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) (Kh 6.9.2021 § 175)
- liikuntatyöryhmä, varsinainen jäsen (Hyvinvointiltk. 13.10.2021 § 26).

Kuntavaalituloksen mukaan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee Pasi Petrimäki.

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Kuntalaki 71 §)

Vaalikelpoisuuden menettäminen
Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. (Kuntalaki 78 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1. myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:

- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja.

2. toteaa Pasi Petrimäen tulevan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

3. merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

4. valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5. valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1. myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja.

2. toteaa Pasi Petrimäen tulevan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

3. merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

4. valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5. valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Olli Raatikaiselle eron seuraavista luottamustoimista:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, varajäsen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen)
- hyvinvointilautakunta, varsinainen jäsen/varapuheenjohtaja.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti todeta, että Pasi Petrimäki tulee varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden varajäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Harry Back ehdotti uudeksi varajäseneksi Pasi Petrimäkeä. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen uudeksi varajäseneksi Pasi Petrimäen (Teemu Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun hyvinvointilautakunnan uuden varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajan valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Harry Back ehdotti uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi itseään. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita hyvinvointilautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Harry Backin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Koska Back oli luottamustehtävästä eronneen Raatikaisen henkilökohtainen varajäsen, on hyvinvointilautakuntaan valittava uusi varajäsen. Puheenjohtaja avasi keskustelun hyvinvointilautakunnan uuden varajäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Harry Back ehdotti uudeksi varajäseneksi Teemu Knuuttia. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita hyvinvointilautakunnan uudeksi varajäseneksi Teemu Knuutin (Harry Backin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi