Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahan ylitys / biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentaminen

LAIDno-2022-168

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tekninen lautakunta, 10.11.2021, § 88

Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kunnanvaltuusto on päättänyt 2019, että Laihian kunnan omistama biokaasulaitos tonttineen luovutetaan Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle apporttina.

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa ei ole osoitettuna määrärahaa biokaasulaitoksen mädätysjätteen kompostointikentän rakentamiseen. Vuoden 2021 osalta rakentamisesta on syntynyt kustannuksia 27 730 €.

Biokaasulaitokselta syntyvällä mädätejäännöksellä on aikaisemmin maisemoitu Isonkylän kaatopaikkaa. Kaatopaikan ympäristölupa on kuitenkin päättynyt ja sinne ei voida enää sijoittaa mädätejäännöstä. Stormossen ja Etappi eivät ole ottaneet vastaan biokaasulaitoksen mädätejäännöstä, joten sen jatkokäsittelyyn tarvitaan asfaltoitu käsittelykenttä. Laitoksen olemassa oleva ympäristölupa mahdollistaa kompostoinnin.

Mädätejäännöksen käsittelykenttä on rakennettu kunnan kustannuksella vuosina 2020 - 2021. Rakentamisen kustannukset yhteensä ovat 62 282 €.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 talousarvion investointiosaan lisämäärärahaa 27 730 € biokaasulaitoksen mädätysjätteen kompostointikentän rakentamiseen.

Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentamisen lisämäärärahan hakemuksen.

___________________________________________________________

Tekninen lautakunta, 8.12.2021, § 99

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa 10.11.2021 § 88 vuodelle 2021 talousarvioon esitetyn investointiosan lisämäärärahan 27 730 € biokaasulaitoksen mädätysjätteen kompostointikentän rakentamiseen uudelleen valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto on päättänyt 2019, että Laihian kunnan omistama biokaasulaitos tonttineen luovutetaan Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle apporttina.

Biokaasulaitoksen mädätejäännöstä on käytetty Isonkylän kaatopaikan maisemointiin.

Konsernijaosto on kokouksessaan 17.8.2020 § 14 päättänyt linjata jatkotoimenpiteet Isonkylän kaatopaikan ja erityisesti mädätysjätteen käsittelyn osalta. Konsernijaosto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi, että biolaitoksen ja mädätysjätteen osalta Laihian Nuuka Lämpö Oy:llä on suunnitelmat tehtynä. Isonkylän kaatopaikan osalta pyritään löytämään ratkaisu yhteistyössä ELY:n kanssa.

Konsernijaosto on kokouksessaan 14.9.2020 § 23 käsitellyt Laihian Nuuka Lämpö Oy:n ja Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen välistä vuokrasopimusta. Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen ehtona vuokrasopimuksen purkamiselle kesken vuokra-ajan oli, että Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen omistamaa tonttia raivataan vuokrasopimuksessa olevan pinta-alaa vastaava alue. Vuokrasopimuksen mukaiselle alueelle Nuukalämpö Oy on rakentanut kompostointikentän kustannuksellaan.

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen omistaman tontin maanrakennustyöt vuokrasopimuksessa olevan pinta-alaa vastaavan alueen osalta on rakennettu kunnan kustannuksella vuosina 2020 - 2021.  Vuoden 2021 osalta kustannukset ovat 27 730 €. Rakentamisen kustannukset yhteensä ovat 62 282 €.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 talousarvion investointiosaan lisämäärärahaa 27 730 € biokaasulaitoksen mädätysjätteen kompostointikentän aluetta vastaavan alueen maanrakennustöihin Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen omistamalla tontilla.

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan projektiin 5320 katujen päällystys varatusta määrärahasta.

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös
Keskustelun aikana puheenjohtaja Juhana Hilmola ehdotti jäsenten Piia Riikin ja Jaakko Vatilon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentamisen lisämäärärahan hakemuksen.

Palautuksen perusteluna esitettiin:

Lautakunta päätti esittää, että asiasta tulee saada konserni- ja elinvoimajaoston kannanotto asiaan.

Lautakunta katsoo, että rakennustyöstä syntyneet kustannukset tulisi siirtää Nuukalämpö Oy:n maksettaviksi.

___________________________________________________________

Konserni- ja elinvoimajaosto, 22.02.2022, § 6

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kannanottonaan seuraavaa:

Teknisen lautakunnan § 99/2021 käsitellään lisämäärärahaa biokaasulaitoksen kompostointikenttään. Varsinainen kompostointikenttä rakennettiin jo vuonna 2020 ja kustannukset siitä olivat noin 35 000 € (ALV 0 %). Kyseisten kustannusten osalta tapahtui laskutuksen suhteen virhe vuonna 2020. Tämä virhe on korjattu ja toimintamallista ja kirjauksista on sovittu Laihian Nuuka Lämpö Oy:n kanssa.

Lautakunnan § 99 käsitelty määräraha 27 730 € kohdistuu teknisen lautakunnan kokouksen kuvaustekstin mukaisesti Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen ja Laihian Nuuka Lämpö Oy:n maanvuokrasopimuksen purkamiseen. Kyseessä oli erittäin haastava tilanne biokaasulaitoksen osalta ja kokouksessaan 14.9.2020 konsernijaosto päätti, että konsernijaosto pyrkii vaikuttamaan tilanteen ratkeamiseen nopealla aikataululla. Tilanne ratkesi siten, että neuvotteluissa sovittiin, että kunta suorittaa karttaliitteen mukaisen alueen kaivuutyön tietyin kaivuutyötä koskevin tarkennetuin ehdoin. Tästä esimerkkinä alueen koron saattaminen vastaamaan jo muuta rakennettua aluetta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 8.12.2021 § 99 biokaasulaitoksen kompostointikentän lisämäärärahahakemuksen. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentamisen lisämäärärahan hakemuksen.

Palautuksen perusteluna esitettiin, että asiasta tulee saada konserni- ja elinvoimajaoston kannanotto asiaan. Lautakunta katsoi myös, että rakennustyöstä syntyneet kustannukset tulisi siirtää Nuukalämpö Oy:n maksettaviksi.

Elinkeinojaosto on käsitellyt 22.2.2022 kokouksessaan biokaasulaitoksen kompostointikentän lisämääräraha-asiaa. Elinkeinojaosto totesi, että varsinainen kompostointikenttä rakennettiin jo vuonna 2020 ja kustannukset siitä olivat noin 35 000 € (ALV 0 %). Kyseisten kustannusten osalta tapahtui laskutuksen suhteen virhe vuonna 2020. Tämä virhe on korjattu ja toimintamallista ja kirjauksista on sovittu Laihian Nuuka Lämpö Oy:n kanssa.

Teknisen lautakunnan § 99 käsitelty määräraha 27 730 € kohdistuu teknisen lautakunnan kokouksen kuvaustekstin mukaisesti Pohjanmaan Hyötyjätekuljetuksen ja Laihian Nuuka Lämpö Oy:n maanvuokrasopimuksen purkamiseen. Kyseessä oli erittäin haastava tilanne biokaasulaitoksen osalta ja kokouksessaan 14.9.2020 konsernijaosto päätti, että konsernijaosto pyrkii vaikuttamaan tilanteen ratkeamiseen nopealla aikataululla. Tilanne ratkesi siten, että neuvotteluissa sovittiin, että kunta suorittaa karttaliitteen mukaisen alueen kaivuutyön tietyin kaivuutyötä koskevin tarkennetuin ehdoin. Tästä esimerkkinä alueen koron saattaminen vastaamaan jo muuta rakennettua aluetta.

Oheismateriaalina Pöpelikön alueen kartta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lisämäärärahan 27 730 € biokaasulaitoksen kompostointikenttään rakentamisen mahdollistamiseksi.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus

Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kompostikentän 27 730 € investoinnin talousarvioylityksen hyväksymistä.

Talousarviossa 2021 määräraha on ollut 0 euroa, kustannuksia on tullut 27 730 € euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

 

Kuvaus

Oheismateriaali: Kartta / Pöpelikön teollisuusalue

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentamisen investointimäärärahan ylityksen 27.730 euroa vuoden 2021 osalta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että kunnanvaltuuston pj. Janne Laine ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävejä/Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallituksen pj/jäsen) eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Laine ja Kamila palasivat kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Kuvaus

Oheismateriaali: Kartta / Pöpelikön teollisuusalue

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan biokaasulaitoksen kompostointikentän rakentamisen investointimäärärahan ylityksen 27.730 euroa vuoden 2021 osalta.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että puheenjohtaja Janne Laine ja 2. varavaltuutettu Aarne Helala poistuivat kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Merkitään, että puhetta tuli johtamaan 2. varapj. Joni Leppilahti 1. varapj. Timo Kamilan ollessa poissa kokouksesta.

Merkitään, että päätöksenteon jälkeen Laine ja Helala palasivat kokoukseen ja Laine ryhtyi johtamaan puhetta. Leppilahti palasi paikoilleen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi