Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Valtuustoaloite / Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa

LAIDno-2021-593

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.11.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa (LAIDno-2021-593)

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 308

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kokoomuksen valtuustoryhmä on 15.11.2021 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa tiedustellaan, miten Laihian kunnassa yrittäjyyskasvatus toteutuu tällä hetkellä. Lisäksi esitetään, että Laihian kunnan oppilaitoksissa lisätään yrittäjyyskasvatusta merkittävästi tulevasta lukuvuodesta alkaen.

Laihian kunnalla on sopimus Nuori yrittäjyys ry:n kanssa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa opettajalle työvälineitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen. Polun ohjelmat tukevat monialaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla. NY-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eri kouluasteilla.

4. luokalla aloitetaan Meidän yhteiskuntamme -ohjelma ja sitä jatketaan viitosella Pikku yrittäjä -ohjelmalla.

Laihian kunnan 6. luokkalaiset osallistuvat TAT Yrityskylän toimintaan.TATin toiminnan tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrityskylä Alakoulu on yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä pienoisyhteiskunnassamme. 

Laihian paikallisessa opsissa (2016 alkaen) yrittäjyyskasvatus on yksi monialaisista oppimiskokonaisuuksien teemoista. Toteutuu noin joka 3. vuosi eli kolme kertaa koulupolun aikana. Käytönnössä oppilaat opiskelevat yhden viikon tai lukuvuoden aikana viikon tuntimäärän mukaisesti kyseisen teeman asioita.

Vaasan yliopiston kauppatieteiden yksiköiden kanssa on alkamassa yhteistyö Laihian lukion kanssa. Yrittäjyyslukion koordinoimaan Lykki-verkostoon liittymistä selvitellään.

Kaikki opetussisällöt ja oppiaineet perustuvat valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Ops:ssa mm. määritellään eri oppianeiden vuosittaiset määrät. Opetukseen ei voida merkittävästi lisätä mitään jos siihen ei lisätä myös tuntiresursseja. Laihian opetussunnitelmassa on tällä hetkellä vuosiviikkotunteja 227 kun valtakunnallinen minimi on 224 vvt.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Laihian yrittäjyyskasvatuksen nykyisen tilan tiedoksi ja että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.  

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto merkitsee Laihian yrittäjyyskasvatuksen nykyisen tilan tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että kunnanvaltuusto merkitsee Laihian yrittäjyyskasvatuksen nykyisen tilan tiedoksi.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi