Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuustoaloite / Koirahiihto

LAIDno-2021-646

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto 13.12.2021, § 111

Päätös
Valtuutettu Tero Frondelius, valtuutettu Joni Leppilahti ja valtuutettu Kurth Silorinne jättivät kokouksessa 13.12.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Koirahiihto (LAIDno-2021-646).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

____________________________________________________________

Kunnanhallitus 31.1.2022, § 27

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian perussuomalaisten kunnanvaltuutetut ovat tehneet 13.12.2021 päivätyn valtuustoaloitteen koirahiihdon järjestämiseksi Laihialla.

Aloitteen mukaan koiran kanssa hiihtäminen on yksi liikuntamuoto ja kilpalaji. Laji mahdollistaa ulkoilun ja liikunnan eikä vaadi hiihtäjän ja koiran välineiden ja reitin lisäksi muuta kuin yhteiset säännöt. Koirahiihtoon sopivia harrastuspaikkoja on alueella vähän, lähin ja ainoa on Vaasassa.

Aloitteen pohjalta on selvitelty paikkaa, toimintamallia ja ohjeistusta harrastuksen aloittamiseksi.

Asiaa on valmisteltu teknisen toimen kanssa. Kirkonkylän pururata on koirahiihtoon soveltuva. Radan hiihtolenkiltä voidaan merkitä kyltein koirahiihtoa varten reitti. Reitin läheisyyteen varataan roskis. Erillisten sääntöjen avulla harrastus on mahdollista aloittaa kaikkia osapuolia huomioivalla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää koirahiihtoharrastuksen mahdollistamisesta ehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti, että koirahiihtoharrastusta ei tässä vaiheessa mahdollisteta Kirkonkylän pururadalla.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi