Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilan Tyynimetsä (399-416-3-30) lahjakirja

LAIDno-2021-561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaan on toimitettu 2.11.2021 sähköpostitse maanmyyntitarjous tilasta Tyynimetsä 399-416-3-30. Kyseessä on vanha asuintontti osoitteessa Alhontie 87. Tontilla sijaitsevat purkukuntoinen talo (n. 60m2) ja ulkorakennus (n. 40 m2). Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1300 m2. Kiinteistöllä on sähköliittymä ja voimassa oleva sähkösopimus. Tilan omistajat ovat valmiita luovuttamaan tilan kunnalle hintaan 0 euroa. Voimassa oleva sähkösopimus siirtyisi kunnalle, samoin vastuu tontilla olevien rakennusten purkamisesta.

Tilan Tyynimetsä läheisyydessä sijaitsee uudehkoja asuinrakennuksia. Laihian kunta omistaa noin 4,4 hehtaarin suuruisen alueen tilan itäpuolella, joka on tällä hetkellä metsämaata ja vanhaa peltoa. Noin 130 metrin päässä idässä sijaitsee Vaasan Sähköverkon muuntoasema.

Tila Tyynimetsä ei sijaitse asemakaava-alueella, mutta asemakaavoitettu alue rajautuu ihan viereen Alhontien länsipuolelle. Kirkonseudun osayleiskaavassa alue on TY-aluetta (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia).

Maanmittausinsinööri Anna Annila on yhdessä kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakan kanssa tehnyt maastokäynnin tontille. Hiipakka arvioi rakennusten purkukustannusten olevan noin 15 000 euroa. Mikäli rakenteissa on asbestia, ovat purkukustannukset korkeammat.

Tarjottu tila täydentäisi sijainniltaan hyvin kunnan maanomistusta alueella. Rakennusten purkaminen aiheuttaa kuitenkin lisäkustannuksia.

Kuvia maastokäynniltä on nähtävillä kokouksessa.
Tarjous (lähetetty 2.11.2021) ja sen tarkennus (lähetetty 9.11.2021) olivat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Metsä- ja maanostotoimikunta toteaa, että tarjottu tila Tyynimetsä 399-416-3-30 on pitkällä tähtäimellä ajateltuna hyödyllinen osa kunnan maaomaisuutta. Se antaa paremmat mahdollisuudet kehittää alueen laajempaa maankäyttöä tulevaisuudessa.

Metsä- ja maanostotoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että tarjottu noin 1300 m2:n suuruinen tila Tyynimetsä 399-416-3-30 otetaan lahjoituksena vastaan sisältäen kiinteistön sähköliittymän sekä vastuun tontilla olevista purkukuntoisista rakennuksista.

Päätös

Metsä- ja maanostotoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kuvaus

Tässä laissa säädettyä veroa ei suoriteta kruununperinnöstä eikä sellaisesta omaisuudesta, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toiminnan lakattua on siirtynyt toiselle, taikka joka testamentilla tai lahjana on annettu valtiolle tai sen laitokselle, maakunnalle, kunnalle, kuntayhtymälle, seurakunnalle tai muulle uskonnolliselle yhdyskunnalle sekä armeliaisuus- tai opetuslaitokselle. (Perintö- ja lahjaverolaki 2 §)

Lahjanantaja on osaltaan hyväksynyt lahjakirjaluonnoksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että 1300 m2:n suuruinen tila Tyynimetsä 399-​416-​3-​30 otetaan lahjoituksena vastaan sisältäen kiinteistön sähköliittymän sekä vastuun tontilla olevista purkukuntoisista rakennuksista.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi lahjakirjan liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle,​ että 1300 m2:n suuruinen tila Tyynimetsä 399-​416-​3-​30 otetaan lahjoituksena vastaan sisältäen kiinteistön sähköliittymän sekä vastuun tontilla olevista purkukuntoisista rakennuksista.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi lahjakirjan liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi