Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen

Kuvaus

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus-​ tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Kunnanvaltuusto päätti 13.12.2021 § 106,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja (julkisilta osin) pidetään yleisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,​ että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 24.5.2022.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 24.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi