Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö

LAIDno-2017-644

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan luottamushenkilöiden voimassaoleva palkkiosääntö on vuodelta 2018. Kunnan organisaatioon tulleiden muutosten ja säännön kokonaisvaltaisen päivitystarpeen vuoksi palkkiosäännön päivitystyö on aloitettu kunnan hallintopalveluissa sekä johtoryhmässä. Lisäksi Laihian nuorisovaltuusto on syyskuussa 2021 jättänyt kunnanhallitukselle esityksen palkkiosäännön tarkistamisesta. Nuorisovaltuusto esittää, että palkkiosääntöä tarkistetaan vaikuttamistoimielinten ja niille määriteltyjen palkkiollisten kokousmäärien osalta. Kyseinen esitys on otettu huomioon säännön päivitystyössä.

Merkittävin päivitettävä asia palkkiosääntöön on kunnan uusi toimielinmalli, joka otettiin käyttöön nykyisen valtuustokauden alkaessa syksyllä 2021. Lisäksi palkkiosääntöä on kokonaisuudessaan selkeytetty ja ajantasaistettu. Sekä kokouspalkkioita että puheenjohtajien vuosipalkkioita esitetään nostettavaksi. Erillisestä pöytäkirjantarkastuspalkkiosta esitetään luovuttavan, sillä kunnassa on käytössä sähköinen kokous- ja tarkastuskäytäntö. Palkkiosääntöön on täsmennetty palkkion maksamisen edellytyksiä sekä lisätty korvaus tietokoneen ja internetyhteyden käytöstä. Matkakustannusten korvauksiin esitetään kilometrirajaa. (Vastaava raja maksuttomassa koulukuljetuksessa.)

Kokouspalkkiot vaihtelevat kunnittain ja alueen saman kokoluokan kuntiin verrattuna Laihian nykyinen palkkiotaso on samalla tasolla tai hieman alle verrokkien. Kuntaliitto on selvittänyt julkaisussaan 4/2018 kuntien luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten suuruutta vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella. 5 001–10 000 asukkaan kunnissa valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on keskimäärin 74 euroa (puheenjohtaja 106 euroa) ja vaihteluväli on 32–170 euroa (48–240 euroa). Vuosipalkkiot vaihtelevat myös kunnittain. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 947 euroa (vaihteluväli 520–19 200 euroa), valtuuston puheejohtajan noin 600 euroa vähemmän. Toimialalautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkion suuruus on keskimäärin 1 049 euroa (vaihteluväli 100–11 400 euroa).

Viran- ja toimenhaltijoille maksetaan KVTES:n mukainen kertakorvauspalkkio toimielimen kokoukseen osallistumisesta. Kertakorvauspalkkiot ovat luottamushenkilöiden kokospalkkiosäännön suuruiset.

Päivitetyt ja muutetut tekstikohdat löytyvät dokumentista punaisella fontilla, vanha poistettava teksti on yliviivattuna. Hyväksyttyyn palkkiosääntöön vanhat tekstit ja erikoismuotoilut tullaan poistamaan.

Oheismateriaali: Nuvan esitys palkkiosäännön tarkistamisesta

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen mukaisena siten, että sääntöä noudatetaan 1.8.2022 alkaen maksettavista palkkioista ja korvauksista.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Tiina Friman esitti jäsen Teemu Knuutin kannattamana, että palkkiosääntöön lisätään seuraava lause:  "Tulorekisteristä otetaan automaattisesti luottamushenkilöiden veroprosentit palkkioita maksettaessa ellei henkilö ole toisin ilmoittanut.".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli jäseniltä vastustaako joku tehtyä ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen siten muutettuna, että palkkiosäännön §:ään 14 lisätään lause "Tulorekisteristä otetaan automaattisesti luottamushenkilöiden veroprosentit palkkioita maksettaessa ellei henkilö ole toisin ilmoittanut.".

Muutettu palkkiosääntö kunnanhallituksen hyväksymässä muodossa liitetään pöytäkirjaan.

Kuvaus

Kunnanhallitus hyväksyi 2.5.2022 lisäyksen palkkiosääntöön luottamushenkilöiden veroprosenttien ottamisesta tulorekisteristä. Tulonsaajien veroprosentit haetaan sähköisesti työnantajan tietoon kuitenkin Verohallinnon rajapintapalvelun, ei tulorekisterin kautta.

Laihian kunnalla on työnantajana käytössä Verohallinnon rajapintapalvelu (VeroAPI). Rajapinta liitetään työnantajan palkanlaskentaohjelmistoon, jolloin organisaatiolla on aina ajantasainen veroprosentti käytettävissä palkanlaskennan yhteydessä. Tieto veroprosentista siirtyy siis automaattisesti työnantajalle, työntekijälle riittää, että hän pitää veroprosenttinsa ajan tasalla OmaVero-palvelussa. Työntekijällä on kuitenkin oikeus ilmoittaa työnantajalleen suurempi veroprosentti, vaikka hän ei olisi hakenut uutta verokorttia Verohallinnolta.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulojen maksajat, kuten työnantajat ja etuuden maksajat, ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti, jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen. Yksityishenkilö voi katsoa sähköisestä asiointipalvelusta omia tietoja tai tietoja, joihin on saanut valtuuden.

Kunnanhallituksen lisäämää lausetta on täten muutettu liitteen palkkiosääntöön.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen mukaisena siten, että sääntöä noudatetaan 1.8.2022 alkaen maksettavista palkkioista ja korvauksista.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi