Kunnanvaltuusto, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Henkilöstöpäällikön virkanimikkeen muutos

LAIDno-2022-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Henkilöstöpäällikön virka on ollut täyttämättä viranhaltijan virkavapauden ajan 9.8.2021–8.2.2022 sekä hänen irtisanoutumisen jälkeen 9.2.2022 alkaen.

Kunnanhallituksen 31.1.2022 § 19 asettama parlamentaarinen työryhmä on tarkastellut osana työtään kyseisen viran jatkoa. Työryhmän mukaan henkilöstöpäällikön virka tulisi muuttaa hallinto- ja henkilöstöjohtajan viraksi. Työryhmän mukaan tämä varmistaisi edelleen laajemman hallinnollisen osaamisen sen jälkeen, kun konsulttisopimus Natur Effect Oy:n kanssa päättyy vuoden 2022 lopussa.

Henkilöstöasioiden hoito, kuten henkilökunnan rekrytointi, työsuhde- ja palkka-asiat, yhteistyö työterveyden kanssa, henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja positiivisen työilmapiirin luominen, kuuluvat edelleen virkaan keskeisinä elementteinä.

Valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää (hallintosääntö § 25).

Kunnanhallitus on 9.9.2019 § 202 päättänyt perustaa henkilöstöpäällikön viran ja että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus kunnallisen hallinnon, mukaan luettuna henkilöstöhallinnon, tehtävistä. Viran kelpoisuusvaatimuksiin ei esitetä muutoksia.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. Muiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään tarvittaessa virkaa perustettaessa. Se, joka päättää viran kelpoisuudesta, voi myös muuttaa kelpoisuusvaatimuksia. (Hallintosääntö § 27)

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virkanimike muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Kunnanhallitus päättää todeta, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus kunnallisen hallinnon, mukaan luettuna henkilöstöhallinnon, tehtävistä.

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöjaostolle tehtäväksi valmistella tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virkanimike muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Keskustelun aikana jäsen Antti Tuomela ehdotti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että viran kelpoisuusvaatimuksia muutetaan siten, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus hallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan henkilöstö- ja kunnallishallinnon kokemus.

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku jäsenistä tehtyä esitystä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus ja kokemus hallinnon tehtävistä. Eduksi katsotaan henkilöstö- ja kunnallishallinnon kokemus.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa hallintosääntöjaostolle tehtäväksi valmistella tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että henkilöstöpäällikön virkanimike muutetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajaksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valistusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa
s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi
telekopio 029 5642 760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Lisätiedot ja asiakirjapyynnöt

Lisätietoja kunnallisvalituksesta ja päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Laihian kunnan kirjaamosta.

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi