Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Vammaisneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 28 §)

Kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö 13 §).

Vammaisneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä: viisi (5) jäsentä paikkakunnalla toimivista järjestöistä, yksi (1) kunnanhallituksesta, yksi (1) hyvinvointilautakunnasta ja yksi (1) on viranhaltija. Ikäihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Järjestöt ja yhdistykset ovat nimenneet edustajat ja varaedustajat vammaisneuvostoon seuraavasti:
Kyrönmaan Sydänyhdistys / varsinainen jäsen: Koivisto Asko, varajäsen: Kotilainen Juha
Kyrönmaan Selkäyhdistys / varsinainen jäsen: Nikkola Jan-Erik, varajäsen: Uusi-Viitala Sinikka
Laihian Kehitysvammaisten tuki ry/ varsinainen jäsen: Hahl Maria, varajäsen: Hyöty Merja
Kyrönmaan reumayhdistys ry / varsinainen jäsen: Mäkelä Tuula, varajäsen: Haaramo Anna-Maija
Vaasan seudun diabeetikot ry / varsinainen jäsen: Vieri Pertti, varajäsen: Vieri Ilona
Laihian Invalidit ry / varsinainen jäsen: Tuomisto Pirjo, varajäsen: Lähdesmäki Hanna

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
- yksi (1) kunnan edustaja ja varaedustaja
- yksi (1) viranhaltijaedustaja ja varaedustaja.

Kunnanhallitus päättää valita edellä luetellut järjestöjen ja yhdistysten nimeämät edustajat ja varaedustajat ikäihmisten neuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.

Kunnanhallitus päättää pyytää hyvinvointilautakuntaa valitsemaan yhden (1) edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat:

Kunnan edustaja ja varaedustaja

Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Tuomela Sauli Miskala Päivi

 

Viranhaltijaedustaja ja varaedustaja

Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Terveys- ja hyvinvointijohtaja Kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00