Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Valtuutettujen laitteet / hankinta

LAIDno-2021-440

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksella oli päätettävänä vaihtoehtoiset mallit luottamushenkilöiden sähköisen kokoushallinnan hoitamiseen. Mikäli päätös oli edetä vaihtoehto 2 toimintamallilla, tulee valtuutettujen käyttöön hankkia laitteet. Vastaavanlaiset laitteet on jo lautakuntien jäsenten käytössä.

Hallinto-osasto on lähettänyt tarjouspyynnöt Chromebook-laitteista kolmelle tarjoajalle: Kyrönmaan Markkinointi Oy, Decens Oy ja Dustin Finland Oy. Määräaikaan 30.8.2021 klo 15.00 mennessä tarjouksen jättivät Kyrönmaan Markkinointi Oy ja Dustin Finland Oy.

Tarjouspyynnön mukaiset tarjotut laitteet:

Kyrönmaan Markkinointi Oy   HP Chromebook 10X22EA#UUW 11,6" 345 €
    HP Chromebook 9TX81EA#UUW 11,6" 325 €
       
       
Dustin Finland Oy   HP Chromebook 10X22EA#UUW 11,6" 298 €
    HP Chromebook 9TX81EA#UUW 11,6" 274 €
    ACER Chromebook C933-C9T6 N4020 14" 269 €

 

Kokouksessa oli nähtävänä tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että valtuutetuille ei hankita laitteita sähköisen kokoushallinnan hoitamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00