Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Vaasan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys

LAIDno-2021-415

Valmistelija

  • Veli-Matti Laitinen, veli-matti.laitinen@laihia.fi

Kuvaus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus esittää, että Laihian kunta osallistuu Vaasan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen. Edellinen Laihiaa koskeva liikenneturvallisuusuunnitelma on Kyrönmaan liikenneturvallisuussuunnitelma vuodelta 2007. Vaasan seudulle on laadittu vastaava suunnitelma 2010, jossa Laihia ei siis ollut mukana. Valtakunnallisesti edellytetään kunnilta ajantasaista liikenneturvallisuussuunnitelmaa. ELY-keskuksen tavoitteena on kilpailuttaa ja käynnistää suunnitelman laatiminen tämän vuoden aikana. Suunnitelma olisi valmis vuoden 2022 lopussa.

Karkea kustannusarvio lähtee siitä, että kustannus olisi n. 70 000 €. Tästä ELY-keskus maksaa puolet, loppu jää kuntien maksettavaksi. Kustannusjaosta kunnat sopivat keskenään. Vaasan seudun kuudelle (6) kunnalle jaettuna kustannusosuus asukasluvun mukaan tarkoittaisi Laihian kunnan kohdalla 2 555 € (7,3 %).

Kilpailutuksen tarjouspyyntöä varten ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, onko kunnassa sellaisia alueellisia erityispiirteitä, jotka olisi hyvä huomioida tarjouspyynnössä.

Oheismateriaali: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirje

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1) Laihian kunta osallistuu Vaasan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen

2) Laihian kunta sitoutuu noin 2.500 €:n kustannusosuuteen

3) Laihian kunnan näkemyksenä liikenneturvallisuuden erityispiirteinä ilmoitetaan seuraavat seikat:

  • Hiljattain valmistuneen valtateiden 3 ja 18 liikennejärjestelyiden vaikutukset keskustan ja aseman seudun liikenneturvallisuuteen. Suunnitteilla olevassa valtatie 3 parannuksessa Helsingby-Laihia välillä tulee erityistä huomiota kiinnittää liikenneturvallisuuskysymyksiin etenkin, kun Laajametsän akkutehdasalueen liikenne tulee merkittävästi vaikuttamaan liikennemääriin ja -muotoihin.
  • Rautatien tasoristeysten (Laihian kunnan alueella 8 kpl) turvallisuusriskien parantaminen ja poistaminen on ajankohtaista. Näistä 3-4 pitäisi muuttaa alikulkuyhteydeksi ja pahin on tällä hetkellä Maunulan tasoristeys korkeuserojensa vuoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kohtaan 3) lisätään tekstit:

  • Valtatie 3:n ja 18:n kevyen liikenteen erityinen huomioiminen on hoidettava.
  • Suunnitellun sekaliikennetien turvallisuuden huomioiminen välillä Maunula - Helsingby.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen edellä mainituin lisäyksin.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.16.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.27.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi