Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Poronkankaan Vesi Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / yhtiökokousedustajan evästys

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Poronkankaan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä Laihian kunnan edustajia on neljä (4), Mustasaaren kunnan edustajia on kaksi (2) ja Vaasan kaupungin edustajia on yksi (1).

Hallituksen uudet jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. (Kuntalaki 47.3 §)

Konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. (Hallintosääntö 48 §)

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §)

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Poikkeaminen tulee kuitenkin aina tapauskohtaisesti tarkoin harkita ja perustella. Jos kiintiöstä poiketaan, on syy tarpeen kirjata valintapäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että jäsenten ja varajäsenten valinnassa voidaan hyväksyä erityinen syy (miespuolinen / asiantuntija) poiketa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta sukupuolten vähimmäiskiintiötä koskevasta periaatteesta.

Kunnanhallitus päättää esittää Poronkankaan Vesi Oy:n hallitukseen valittavaksi neljä (4) varsinaista jäsentä ja neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaksi valittavaa yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä toimikaudeksi 2021–2025 sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Keskustelun aikana varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin valittavaksi seuraavia: Pauli Ylihärsilä, Juhana Hilmola, Jouni Oikarainen, Mika Piispanen ja Piia Riiki.
Merkitään, että kokouksen aikana pidettiin neuvottelutauko klo 19.10–19.15.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Puheenjohtaja totesi, että koska varsinaisiksi jäseniksi ehdotettuja on enemmän kuin jaettavia paikkoja, tulee jäseniksi valittavista äänestää. Koska jäsenet vaativat vaalin toimittamista suljetuin lipuin, puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Lippuun kirjoitetaan neljän varsinaisen jäsenen nimi. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku sitä, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Jäsenet toimittivat äänestysliput uurnaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 19.23–19.27.

Äänestyksessä annettiin 10 hyväksyttyä äänestyslippua.

Äänestyksen tulos oli seuraava:
Ylihärsilä Pauli: 8 ääntä
Hilmola Juhana: 10 ääntä
Oikarainen Jouni: 10 ääntä
Piispanen Mika: 7 ääntä
Riiki Piia: 4 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti valita Poronkankaan Vesi Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat:

Ylihärsilä Pauli
Hilmola Juhana 
Oikarainen Jouni 
Piispanen Mika 

 

Puheenjohtaja pyysi jäseniä tekemään esityksiä varajäseniksi valittavista.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Poronkankaan Vesi Oy:n hallituksen henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat:

Henkilökohtainen varajäsen
Knuutti Teemu (varsinainen jäsen: Ylihärsilä Pauli)
Sarvela Martti (varsinainen jäsen: Hilmola Juhana)
Haapaluoma Juha (varsinainen jäsen: Oikarainen Jouni)
Riiki Piia (varsinainen jäsen: Piispanen Mika)

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä puheenjohtajaksi Pauli Ylihärsilän. Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että yhtiöjärjestyksen mukaan Mustasaasen kunta asettaa varapuheenjohtajan.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00