Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Pohjola-Norden Pohjanmaan aluetoimikunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan valinta

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Pohjola-Nordenilla on viisi aluetta (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi). Alueet toimivat yhdistystensä siteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, vahvistavat ja kehittävät kaikilla aloilla Pohjolan kansojen yhteenkuuluvuutta.

Pohjola-Norden Pohjanmaan tehtävänä on mm. tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sen eri ilmenemismuodoista, esim. Nordjobb-ohjelmasta ja pohjoismaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Toimisto tekee yhteistyötä mm. Pohjoismaiden neuvoston, Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjola-Nordenin liiton, Merenkurkun neuvoston, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita Pohjola-Norden Pohjanmaan aluetoimikunnan vuosikokouksiin yhden (1) edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Pohjola-Norden Pohjanmaan aluetoimikunnan vuosikokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi 2021–2025 seuraavasti:

Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Niemi Minna  Kallio Juha 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00