Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Metsä- ja maanostotoimikunnan valinta

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti 15.6.2020 § 37, että lakisääteisten toimielinten lisäksi Laihian kunnan toimielimiä 1.6.2021 alkaen ovat:
1. sivistyslautakunta
2. hyvinvointilautakunta
3. tekninen lautakunta, jonka alaisuuteen perustetaan ympäristöjaosto
4. konserni- ja elinvoimajaosto
5. henkilöstöjaosto
6. hallintosääntöjaosto
7. metsä- ja maanostotoimikunta.

Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että toimikunnan jäsenmäärä on seitsemän (7). Jokaisella jäsenellä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. (Kuntalaki 74.1 §)

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. (Kuntalaki 74.3 §)

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

1) antaa metsä- ja maanostotoimikunnalle tehtäväksi:
- seurata toimialan yleistä kehitystä sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tekniselle lautakunnalle kunnan metsien pitkäjänteisestä ja taloudellisesta hoidosta,
- huolehtia yhteistyöstä kunnan ja alalla toimivien julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,
- laatia määrävälein (10-15 v.) kunnan metsien kokonaisvaltainen pitkän aikavälin hoito- ja hakkuusuunnitelma,
- laatia osaltaan ehdotus talousarvioksi sekä toimialaansa kuuluvien näkökohtien huomioon ottamiseksi talousarviossa muiltakin osin,
- laatia tekniselle lautakunnalle ehdotus vuosityösuunnitelmaksi sisältäen metsien hoito- ja hakkuusuunnitelman talousarviovuodelle sekä vuosityösuunnitelmaan pohjautuvan määrärahojen käyttösuunnitelman,
- huolehtia toimialaa koskevasta yleisestä kehitys- ja tiedotustoiminnasta,
- valmistella kunnanhallitukselle maanostot ja -myynnit (lukuun ottamatta tonttialueiden myyntiä)

2) valita metsä- ja maanostotoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025
3) valita jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
4) nimetä metsä- ja maanostotoimikunnan esittelijäksi maanmittausinsinööri Anna Annilan ja varalle tekninen johtaja Jari Mansikka-ahon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita metsä- ja maanostotoimikunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025 sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen
Viianen Hannele, pj Vettenranta Marja
Tuomela Sauli, vpj Aro Erkki 
Eerola Piia Puska Päivi 
Hautanen Jaakko  Friman Petri 
Perälä Asko  Pensas Ari 
Tekoniemi Vilho  Riihimäki Timo 
Viholainen Iida  Poola Anne-Mari

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00