Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Luottamushenkilöiden laitteet

LAIDno-2021-440

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnan kokoushallinta hoidetaan sähköisesti CaseM-ohjelmassa. Ohjelmaan talletetaan toimielinten esityslistat hallintosäännön mukaisesti neljä päivää ennen kokousta. Kokouksessa osanottajat voivat seurata kokouksen kulkua ohjelmasta.

Valtuuston jäsenillä on ollut edellisellä kaudella käytössä tabletit ja lautakuntien varsinaisilla jäsenillä Chromebookit. Käytössä olevat tabletit eivät enää toimi kunnolla, joten niiden käyttöä ei ole syytä jatkaa. Kunnalta puuttuu myös ICT-tuki, joka voisi auttaa luottamushenkilöitä laitteiden käytössä.

Osassa kuntia luottamushenkilöiden yhteydenpito on hoidettu siten, että jokainen käyttää itse valitsemaansa laitetta ja kunta korvaa käytön luottamushenkilökorvausten yhteydessä.

Kunnanhallituksen tulisi päättää, kumpaa toimintamallia Laihian kunnassa käytetään alkavalla valtuustokaudella. Vaihtoehdoista tulee valita vain toinen, koska hybridimalli on mahdoton hallinnoida.

Vaihtoehto 1:

Jokainen luottamushenkilö käyttää itse valitsemaansa laitetta. Kunta korvaa käytöstä 25 € / kk laitteesta ja 5 € / kk yhteydestä eli yhteensä 30 € / kk (360 € / vuosi). Korvaus maksetaan luottamustoimipalkkion maksamisen yhteydessä. Korvaus maksetaan kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä hyvinvointi-, sivistys- ja teknisen lautakuntien varsinaisille jäsenille.

Vaihtoehto 2:

Kunta luovuttaa kunnanvaltuuston varsinaisille jäsenille käyttöön Chromebookit (lautakuntien varsinaisilla jäsenillä käytössä jo edellisellä kaudella vastaavat laitteet).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, kumpi toimintamalli valitaan luottamushenkilöiden sähköisen kokoushallinnan hoitamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että luottamushenkilöiden sähköisen kokoushallinnan hoitamiseen valitaan vaihtoehto 1.

Merkitään, että jäsen Tiina Friman saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merkitään, että jäsen Asko Salminen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00