Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenen valinta / yhtiökokousedustajan evästys

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Laihian Nuuka Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Hallituksen uudet jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. (Kuntalaki 47.3 §)

Konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. (Hallintosääntö 48 §)

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §)

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Poikkeaminen tulee kuitenkin aina tapauskohtaisesti tarkoin harkita ja perustella. Jos kiintiöstä poiketaan, on syy tarpeen kirjata valintapäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että jäsenten ja varajäsenen valinnassa voidaan hyväksyä erityinen syy (miespuolinen / asiantuntija) poiketa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta sukupuolten vähimmäiskiintiötä koskevasta periaatteesta.

Kunnanhallitus päättää esittää Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallitukseen valittavaksi poiketen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaksi valittavaa yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenestä toimikaudeksi 2021-2025 sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025 sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Varsinainen jäsen 
Laine Janne, pj
Kananoja Pentti, vpj
Kamila Timo 
Varajäsen
Helala Aarne 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00