Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kyrönjokirahaston johtoryhmän jäsenen / varajäsenen valinta

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Kyrönjokirahasto on perustettu vuonna 1997. Rahaston tarkoituksena on edistää Kyrönjoen neuvottelukunnan tavoitteita Kyrönjoen valuma-alueella. Neuvottelukunnan toiminnan painopistealueeksi on määritelty Kyrönjoen veden laadun parantaminen ja joen kalatalouden elvyttäminen. Tavoitteena on erityisesti ympäristönsuojelun yhteistyön edistäminen alueella. Rahasto käynnistää Kyrönjoen vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Jäseninä ovat seuraavat jokivarsikunnat: Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Jalasjärvi, Isokyrö, Mustasaari ja Vähäkyrö/Vaasa. Valuma-alueella sijaitsevista muista kunnista ovat mukana Vöyri-Maksamaa, Virrat, Kihniö ja Laihia. Muita jäsenyhteisöjä ovat Fortum Oyj, Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus, Vapo Oy ja Norra Kvarkens fiskeområde.

Kyrönjokirahaston johtoryhmään on valittu jäsenkunnista edustajat ja varaedustajat. Muista kuin jokivarsikunnista tulevat jäsenet vuorottelevat kahden vuoden jaksoilla. Jaksolla 2019-2020 Vöyrillä ja Virroilla on ollut varsinainen jäsen, Laihialla ja Kihniöllä varajäsen.

Jaksolla 2017-2021 Laihian kunnan edustajana on ollut luottamushenkilö. Tulevalle toimikaudelle puolueet esittävät tehtävään valittavan viranhaltijaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita Kyrönjokirahaston johtoryhmään jäsen/varajäsen toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Kyrönjokirahaston johtoryhmään toimikaudeksi 2021–2025 seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Maanmittausinsinööri Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00