Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano

Kuvaus

Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (Kuntalaki 96 §).

Esitellään kunnanvaltuuston 30.8.2021 pitämän kokouksen päätökset sekä suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

§ 41 Kuntavaalien tuloksesta tiedottaminen
§ 42 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valinta
§ 43 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta
§ 44 Kunnanhallituksen valinta
§ 45 Tarkastuslautakunnan valinta
§ 46 Keskusvaalilautakunnan valinta
§ 47 Hyvinvointilautakunnan valinta
§ 48 Sivistyslautakunnan valinta
§ 49 Teknisen lautakunnan valinta
§ 50 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 51 Vaasa-Laihia perusterveydenhuollon aluejaoston jäsenten ja varajäsenten valinta
§ 52 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta
§ 53 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 54 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
§ 55 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
§ 56 Kirkonmetsän hoitokunnan jäsenten valinta
§ 57 Vöyrin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
§ 58 Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 59 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 60 Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
§ 61 Vaasan kansalaisopisto Alman neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 62 Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen edustajien ja varaedustajien valinta
§ 63 Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisten kuntapäivien edustajan ja varaedustajan valinta
§ 64 Määräraha / Perälän koulun liikuntasalin korjaustyöt
§ 65 Liikkeen luovutus / Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
§ 66 Tilojen Karjootönkkä ja Metso myyntihinta
§ 67 Valtuustoryhmät
§ 68 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää
- todeta kunnanvaltuuston 30.8.2021 päätökset laillisiksi
- panna päätökset täytäntöön sitä mukaan kuin ne tulevat lainvoimaisiksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi