Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / yhtiökokousedustajan evästys

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valtuuston toimikauden 1. toimintavuotena varsinaisessa yhtiökokouksessa ja päättyy valtuustokautta seuraavan vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen uudet jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksessa on lisäksi asukkaiden nimeämä edustaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen hallitukseen valittavaksi kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaksi valittavaa yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenestä toimikaudeksi 2021-2025 sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen hallituksen jäsenet ja varajäsenen toimikaudeksi 2021–2025 sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Varsinainen jäsen 
Havusela Elisa, pj
Aro Erkki, vpj
Nykänen Markku
Varajäsen
Pääskynen Jenna

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00