Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Ikäihmisten neuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta

LAIDno-2021-374

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27 §/vanhusneuvosto)

Kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö 13 §).

Ikäihmisten neuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä: viisi (5) jäsentä paikkakunnalla toimivista eläkeläisjärjestöistä, yksi (1) kunnanhallituksesta, yksi (1) hyvinvointilautakunnasta ja yksi (1) on viranhaltija. Ikäihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Järjestöt ovat nimenneet edustajat ja varaedustajat ikäihmisten neuvostoon seuraavasti:
Laihian Eläkeläiset ry / varsinainen jäsen: Kallio Päivi, varajäsen: Ranta Jouko
Laihian kansalliset seniorit ry / varsinainen jäsen: Myllymäki Mikko, varajäsen: Viinikainen Raimo
Kyrönmaan Kristilliset eläkeläiset ry KRELL / varsinainen jäsen: Kuusisto Irma, varajäsen: Viljanmaa Raija
Eläkeliitto Laihian yhdistys ry / varsinainen jäsen: Ylitalo Kaija, varajäsen: Joutsela Hannu
Laihian Eläkkeensaajat ry / varsinainen jäsen: Salo-Somppi Säde, varajäsen: Lehto Tarja-Riitta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita ikäihmisten neuvostoon toimikaudeksi 2021–2025
- yksi (1) kunnan edustaja ja varaedustaja
- yksi (1) viranhaltijaedustaja ja varaedustaja.

Kunnanhallitus päättää valita edellä luetellut järjestöjen nimeämät edustajat ja varaedustajat ikäihmisten neuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.

Kunnanhallitus päättää pyytää hyvinvointilautakuntaa valitsemaan yhden (1) edustajan ja varaedustajan ikäihmisten neuvostoon toimikaudeksi 2021–2025.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita ikäihmisten neuvostoon toimikaudeksi 2021–2025 seuraavat:

Kunnan edustaja ja varaedustaja

Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Miskala Päivi Tuomela Sauli

 

Viranhaltijaedustaja ja varaedustaja

Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varaedustaja
Terveys- ja hyvinvointijohtaja Kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo
postiosoite: PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00