Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kunnanjohtajan valinta

LAIDno-2024-80

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja on irtisanoutunut virastaan 17.10.2024 alkaen.

Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus (hallintosääntö § 28).

Valtuusto ottaa virkasuhteeseen kunnanjohtajan, osastopäälliköt ja talousjohtajan sekä myöntää heille eron (hallintosääntö § 31).

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto (hallintosääntö § 26).

Kuntalain mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi, ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Kunnanjohtajan viran haastatteluryhmä nimetään kunnanhallituksen kokouksessa maaliskuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. julistaa kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi.
 2. että kunnanjohtajan rekrytoinnissa käytetään soveltuvuusarviointia.
 3. nimetä valmisteluryhmän, joka päättää kunnanjohtajan rekrytointiprosessista ja mahdollisen soveltuvuusarvioinnin toteutuksesta.
 4. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa: kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta kunnan hallinnosta, johtamisesta ja taloudesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtajan viran valmisteluryhmään

 • luottamushenkilöt Antti Tuomelan, Marja Vettenrannan ja Tero Frondeliuksen (yhteinen varajäsen Jukka Harju)
 • hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Metsänrannan (varajäsen talouspäällikkö Jaakko Keto).

Esteellisyys

Puheenjohtaja Minna Niemi poistui kokouksesta pykälän ajaksi (yleislausekejäävi/mahdollinen virkaan hakija).

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi puhetta johti 1. vpj. Sauli Tuomela.

Kuvaus

Kunnanjohtaja on irtisanoutunut virastaan 17.10.2024 alkaen. Kunnanhallitus on 19.2.2024 käsitellyt viran haettavaksi julistamisen ja tehnyt ehdotuksen kunnanvaltuustolle viran kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto (hallintosääntö § 26).

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi seuraavaa:

kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta kunnan hallinnosta, johtamisesta ja taloudesta.

Päätös

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi päätettiin seuraavaa:

kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta hallinnosta, johtamisesta ja taloudesta.

Esteellisyys

Valtuutettu Minna Niemi poistui kokouksesta pykälän ajaksi.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Janne Laine esitti valtuutettu Erkki Aron kannattamana kunnanhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimus kuuluisi seuraavasti:

kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta hallinnosta, johtamisesta ja taloudesta.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta vastustaako joku tehtyä ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen valtuutettu Laineen ehdotuksen.

Valmistelija

Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan rekrytointiprosessi on aloitettu ja virka on julistettu haettavaksi 15.4.2024 klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä, TE-palvelussa, Kyrönmaa-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa.

Kunnanvaltuusto päätti 11.3.2024 § 7 viran kelpoisuusvaatimukseksi seuravaa: kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta hallinnosta, johtamisesta ja taloudesta.

Rekrytointiprosessia varten nimetään haastatteluryhmä, jonka tehtävänä on:
- valita haastatteluun kutsuttavat,
- haastatella hakijat ja
- valita soveltuvuusarviointiin kutsuttavat hakijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnanjohtajan viran haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on:
- valita haastatteluun kutsuttavat,
- haastatella hakijat ja
- valita soveltuvuusarviointiin kutsuttavat hakijat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtajan viran haastatteluryhmään
- luottamushenkilöt Antti Tuomelan, Marja Vettenrannan, Tero Frondeliuksen, Jukka Harjun ja Raimo O Kinnarin
- hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Metsänrannan.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Tuomelan tilalle valittiin jäsen Marja Vettenranta.

Esteellisyys

Puheenjohtaja Minna Niemi poistui kokouksesta pykälän ajaksi (yleislausekejäävi/mahdollinen virkaan hakija).

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esteellisyyden vuoksi puhetta johti 1. vpj. Sauli Tuomela.

Valmistelija

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 19.2.2024 § 32 julistaa kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran haettavaksi. Lisäksi kunnanhallitus nimesi valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli päättää rekrytointiprosessista ja mahdollisen soveltuvuusarvioinnin toteutuksesta. Kunnanhallitus valitsi 25.3.2024 § 53 haastatteluryhmän, jonka tehtävänä oli valita haastatteluun kutsuttavat, haastatella hakijat ja valita soveltuvuusarviointiin kutsuttavat hakijat.

Kunnanjohtajan virka oli haettavana 12.3.–15.4.2024. Hakemuksia oli yhteensä 14. Haastatteluryhmä päätti, että hakuaikaa jatketaan. Jatkettu hakuaika oli 22.4.–6.5.2024. Hakemuksia tuli kuusi (6).

Haastatteluryhmä päätti valita viisi (5) hakijaa haastatteluun. Haastatteluun valinnan perusteena oli kunnanjohtajan/kaupunginjohtajan aikaisempi työkokemus ja/tai kokemus kunnallisesta johtoryhmätyöskentelystä. Johtoryhmässä ollessaan hän toimi organisaatiossaan johtavassa asemassa.

Haastatteluun kutsuttiin Esa Högnäsbacka, Nina Kivi, Jari Rantala, Marja Rantanen ja Pilvi Österman. Haastatteluryhmä teki haastattelijoista ansiovertailun. Ansiovertailun perusteella henkilöarviointiin lähetettiin Jari Rantala ja Pilvi Österman.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kunnanjohtajan palkasta päättää kunnanhallitus.

Hallintosäännön 49 §n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan.

Kokouksessa esiteltiin rekrytointiprosessi ja Eesy Personnel esitteli henkilöarviointiraportin tulokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. kunnanjohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta
 2. esittää kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan valitsemista.

 

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää

 1. kunnanjohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta kunnanjohtajan valinnan jälkeen.
 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
  1. suorittaa Laihian kunnanjohtajan virkavaalin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
  2. toteaa, että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
  3. toteaa, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
  4. oikeuttaa kunnanhallituksen sopimaan viran vastaanottamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Varajäsen Piia Eerola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.06.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi