Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen osakkeiden kauppakirja / Laihian Sosialidemokraatit ry

LAIDno-2024-217

Valmistelija

 • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 6.11.2023 § 187 uuden kunnanviraston hankkeen käynnistämisen. Hanke on edennyt kunnanvaltuuston 11.12.2023 § 71 hyväksymän asemakaavamuutoksen myötä viranomaistasolla, toimielimissä sekä perustetussa ohjausryhmässä.

Seuraava vaihe hankkeessa on vähemmistöosakkaiden osakkeiden lunastus siten, että Laihian kunta omistaa jatkossa koko Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskuksen osakekannan.

Lunastusperiaatteet on hyväksytty konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa 27.5.2024 § 19 ja kauppakirjaluonnokset ovat olleet pienosakkaiden kommentoitavana.

Oheismateriaali: Kauppakirja / Laihian Sosialidemokraatit ry (luonnos)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. hyväksyä kauppakirjan oheismateriaalin mukaisena.
 2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talouspäällikön tekemään kauppakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

 

Kokouksessa esittelijän muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää

 1. hyväksyä kauppakirjan oheismateriaalin mukaisena.
 2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja talouspäällikön tekemän kauppakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.
 3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Jäsen Jukka Harju (yhteisöjäävi/Laihian Sosialidemokraattien hallituksen jäsen) ja jäsen Timo Riiki (yhteisöjäävi/Koy Laihian Virastokeskuksen hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta pykälän ajaksi.

Tiedoksi

Laihian Sosialidemokraatit ry, kunnanjohtaja, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00