Kunnanhallitus, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Järjestelmäasiantuntijan vakanssin perustaminen 1.8.2024 alkaen

LAIDno-2024-216

Valmistelija

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnassa ICT palvelut on ulkoistettu ja kunnassa ICT tehtäviä hoitaa oman työn ohella asianhallintasihteeri. 

ICT ala kehittyy jatkuvasti ja siirrytään yhä enemmän sähköisiin järjestelmiin. Sähköisten järjestelmien myötä asiantuntemus alasta täytyy olla myös kunnassa yhä laajempi. Kunnassa on ICT palvelut ulkoistettu,​ mutta se vaatii myös kunnassa henkilön,​ joka tietää kunnan kiinteät verkot ja järjestelmät. Lisäksi ICT alan asiantuntijana pystyy ylläpitämään ja kehittämään kunnan ICT järjestelmiä.

ICT alan asiantuntijan puuttumisen vuoksi kuntaan on aiheellista perustaa järjestelmäasiantuntijan tehtävä, joka ylläpitää ja kehittää kunnan ICT järjestelmiä sekä on yhteyshenkilönä / asiantuntijana ICT alaan liittyvissä asioissa.

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 13.5.2024, yhteistyötoimikunnassa 28.5.2024 ja henkilöstöjaostossa 29.5.2024.

Oheismateriaali: Järjestelmäasiantuntijan tehtäväkuvaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että järjestelmäasiantuntijan

  1. vakanssi perustetaan 1.8.2024 alkaen.
  2. kelpoisuus on soveltuva korkeakoulututkinto.
  3. tehtäväkohtainen palkka on 3 500 euroa/kk.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua 
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia

käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia 

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00