Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2020-95

Kuvaus

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Otto-​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännön 55 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​ päivystysvapaat,​ ei-​harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat,​ koulutus-​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​oikeuttaan.

Liitteenä kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaluettelot ajalta 4. - 25.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä ja toteaa,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi