Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Toimielinten päätösten otto-oikeus

LAIDno-2020-95

Kuvaus

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,​ jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen,​ päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa.

Toimielinten pöytäkirjoihin sisältyvät luettelot viranhaltijoiden päätöksistä,​ joihin kunnanhallituksella on otto-​oikeus.

Pöytäkirjat olivat kokouksessa esillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevien toimielinten päätöksiä ja toteaa,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön:

Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.2.2020
Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.3.2020.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi