Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tilinpäätös 2019

LAIDno-2019-472

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 § mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan ulkoiset toimintatuotot olivat 4 103 387,00 euroa ja toimintakulut -49 554 828,20 euroa. Toimintakatteeksi muodostui -45 451 441,20 euroa. Toimintakatteen nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 %.

Verotuloja kertyi 30 725 158,00 euroa. Valtionosuuksia maksettiin 15 232 786,00 euroa. Yhteensä verorahoitusta kertyi 4,7 % enemmän kuin vuonna 2018. Vuosikate oli 356 502,80 euroa, joka on 44,47 euroa/asukas.

Poistot olivat 2 044 678,05 euroa ja poistoeron muutos 33 527,12 euroa.

Kunta myi Yritystalo- ja paloasemakiinteistöt (rakennukset ja maapohja) tytäryhtiölleen KOY Laihian Vuokrataloille. Biokaasulaitoksen kunta siirsi apporttina tytäryhtiölleen Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle. Näistä kirjattiin satunnaisiin tuottoihin yhteensä 944 432 euroa.

Tilikauden ylijäämä oli 66 617,64 euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä oli 181 345 euroa ja korjatun talousarvion alijäämä 893 497,20 euroa. Kunnan kumulatiivinen kertymä on tilinpäätöksen jälkeen 2 527 060,82 euroa alijäämäinen.

Vuonna 2019 nettoinvestoinnit olivat noin 2,9 milj. euroa. Lainamäärä oli vuoden vaihteessa noin 32,6 milj. euroa, joka on noin 4 063,75 euroa/asukas. Kunnan omavaraisuusaste oli 28,5 % (29,2 % vuonna 2018) ja suhteellinen velkaantuneisuus 74,2 % (73,2 % vuonna 2018).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden käsittelystä seuraavaa:
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 33 527,12 euroa.
- Tilikauden ylijäämä 66 617,64 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi