Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Tilapäisluottovaltuuksien korottaminen

LAIDno-2019-389

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanhallitus, 27.10.2014, § 316
Valmistelija/lisätietoja antaa talousjohtaja Jukka Girén

Kunnanvaltuusto vahvisti 26.03.2012 § 22 tilapäislainan enimmäismääräksi 6,0 miljoonaa euroa.

Lyhytaikaisten kuntatodistusten käyttö maksuvalmiuden turvaamiseksi on kunnille helppo ja edullinen vaihtoehto. Jo pitkään kuntatodistusten korko on ollut selvästi pitkäaikaisia lainoja edullisempi. Laihian kunnalla on 6 miljoonan euron limiitin kuntatodistusohjelmat Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Danske Bank Oyj:n kanssa.

Lainojen muutoksista päätetään talousarvion yhteydessä. Pitkäaikaisten lainojen osalta erikseen sitovia eriä ovat lainojen nostot ja lyhennykset. Lyhytaikaisten lainojen osalta sitovaa on lainamäärän muutos.

Merkitään, että kunnanhallitus antoi talousjohtaja Jukka Girénille läsnäolo-oikeuden tämän kokouksen pykälien § 315 - 320 ajaksi.

Esittelijän ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto korottaa tilapäisluottovaltuuden 10,0 miljoonaan euroon.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

__________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto, 10.11.2014, § 110

Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto korottaa tilapäisluottovaltuuden 10,0 miljoonaan euroon.

Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

__________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 10.6.2019, § 130
Valmistelija / lisätiedot: Sinikka Alamylläri, talousjohtaja

Lyhytaikaisten kuntatodistusten käyttö maksuvalmiuden turvaamiseksi on aktiivisessa käytössä Laihian kunnassa. Kuntatodistusten korko on ollut edelleen selvästi matalampi kuin pitkäaikaisten lainojen korko. Vuonna 2018 kuntatodistusten korko kääntyi negatiiviseksi ja on jatkunut negatiivisena vuoden 2019 aikana.

Kunnanvaltuusto on myöntänyt valtuudet nostaa tilapäisluottoa siten, että enimmäismäärä yhteensä on 10,0 miljoonaa euroa. Kunnalla on kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Danske Bank Oyj:n kanssa.

Tilapäisluottovaltuudet on syytä päivittää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto jatkaa tilapäisluottovaltuuksia 10,0 miljoonan euron enimmäismäärään.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto jatkaa tilapäisluottovaltuuksia 10,0 miljoonan euron enimmäismäärään.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kuntaliitto on 18.3.2020 lähettämällään sähköpostiviestillä ohjeistanut kuntia siitä, että kuntien on syytä varautua rahoituksen turvaamiseen poikkeustilanteen aikana. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten paljon nykyinen tilanne tulee vaikuttamaan esimerkiksi verotilityksiin.

Koronavirusepidemian ja sen vastaisilla toimilla on vaikutusta myös kuntien rahoitukseen ja sen saatavuuteen. Rahoitusmarkkinoiden liikkeet ja hintojen vaihtelut ovat olleet viime viikkoina voimakkaita, ja tässäkin asiassa tilanne elää koko ajan. Markkinoilla on aloitettu tukitoimia, mutta niiden vaikutuksista ei pysty sanomaan mitään varmaa, koska itse epidemian tilanne on avoin. 

Kunnille rahoituksen arvioinnin tarve koskee sekä pitkäaikaista rahoitusta, ennen kaikkea erääntyvien lainojen jälleenrahoitusta, että maksuvalmiuden hoitoa eli pääsääntöisesti kuntatodistusmarkkinaa. Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kuntien tulee mitoittaa kuntatodistusten käyttö todellisen likviditeettitarpeen mukaan. Näin ollen ainakin edellä mainituissa tilanteissa kuntien on hyvä käydä rahoituslaitosten kanssa keskustelu ja pyrkiä löytämään ratkaisut sekä erääntyville lainoille että tarvittaessa saamaan käyttöön muita lyhytaikaisia rahoitusmuotoja.

Tulee myös huomata, että luottokäsittelyaikataulut ovat poikkeuksellisessa tilanteessa pidentyneet. Omia rahoittajia on syytä lähestyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poikkeustilanteesta johtuen Laihian kunnassa on syytä korottaa lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen enimmäismäärää, joka on tällä hetkellä 10,0 miljoonaa euroa. Enimmäismäärää on tarpeen korottaa 15,0 miljoonaan euroon. Korotuksen käyttö harkitaan kuitenkin edelleen tilannekohtaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto korottaa tilapäisluottovaltuuden 15,0 miljoonaan euroon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi