Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kuntavertailuraportti ja talouden tasapainotustoimet

LAIDno-2019-624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 9.9.2019 § 200 kunnan toiminnan talouden tasapainotusmahdollisuuksien arvioimiseksi tilata yksityiskohtaisen selvityksen kunnan omien toimintojen tehokkuudesta. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Selvityksen toteutti Kuntamaisema Oy.

Kuntavertailuraportti pitää sisällään aineiston perusteella tehdyt havainnot ja olennaisimmat tarkastelut. Raportti on julkaistu osoitteessa: https://kmbi.azurewebsites.net/home/run?reportid=8046cf56-572e-4312-ad91-da2664a0518b&groupid=c414e373-33c4-419b-b7c0-158102b54289&customer=Laihia

Raporttia on käyty läpi Kuntamaisema Oy:n edustajan kanssa johtoryhmässä, esimiespalaverissa sekä valtuuston iltakoulussa 18.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnahallitus päättää merkitä kuntavertailuraportin tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää edellyttää sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä hallinto-osaston käsittelemään kuntavertailuraportin tuloksia ja tuomaan mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisesta tammikuun 2020 kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta ovat käsitelleet Kuntamaisema Oy:n tekemän kuntavertailuraportin tuloksia iltakoulussaan 22.1.2020 ja tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta 15.1.2020. Hallinto-osasto on käsitellyt raporttia osastopalavereissaan. Kokoukseen oli kutsuttu kyseisten osastojen päälliköt ja lautakuntien puheenjohtajat esittelemään mahdollisuuksia oman toimintansa tehostamiseen. Lisäksi kokoukseen oli kutsuttu vapaa-aikapäällikkö Juha Nivukoski sekä kunnan talouden kannalta keskeisimmän osa-alueen eli perusturvaosaston osastopäällikkö ja lautakunnan puheenjohtaja.

Talousjohtaja raportoi tässä yhteydessä alkuvuoden osalta talouden oleelliset asiat.

Oheismateriaali: Iltakoulujen ja hallinto-osaston muistiot

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä osastojen käsittelyt ja raportoinnin tiedoksi.

Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä talouden tasapainotusmahdollisuuksien suhteen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti edellyttää, että valtuustoryhmät käsittelevät talouden tasapainotusmahdollisuuksia kunnanjohtajan tekemän yhteenvedon pohjalta. Esitys tasapainotusvaihtoehdoista tuodaan maaliskuun kunnanhallituksen kokoukseen.

Merkitään, että talousjohtaja Sinikka Alamylläri, perusturvajohtaja Hannu Happonen, sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja Sami Kiukkonen, tekninen johtaja Jari Mansikka-aho, vapaa-aikapäällikkö Juha Nivukoski, sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Erkki Aro sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kaija Visuri saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä kuntien toimintaan ja talouteen kohdistuu täysin ennakoimattomia vaikutuksia. Tämä tulee näyttäytymään talouden osalta niin tuloissa kuin menoissa. Kuntaliiton arvion mukaan vaikutus kuntien talouteen pelkästään vuonna 2020 on vähintään 1,5 miljardia euroa. Tilanteen vaikutuksia on lähes mahdotonta arvioida yksittäisen kunnan näkökulmasta. Myöskään valtion toimenpiteet kuntatalouden tukemisen osalta eivät ole selkeytyneet.

Tilanteesta huolimatta kuntien tulee pitää huolta eri toimialojen toiminnan lainmukaisuudesta sekä jatkuvuudesta huomioiden poikkeustilan aiheuttamat rajoitteet. Poikkeustilanteen myötä on syytä keskittyä pääasiallisesti tilanteesta selviämiseen ja jo tehtyjen päätösten toimeenpanoon.

Esillä olleista tasapainottamiskohteista on syytä tehdä linjaus opetuksen tuntikehyksen osalta. Sivistystoimi tarvitsee tiedon tulevan lukuvuoden suunnitteluaan sekä mahdollisia rekrytointeja varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainotustoimenpiteitä tarkastellaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun poikkeustilanteen aiheuttamat toiminnan ja talouden häiriöt ovat riittävästi selkiytyneet.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi