Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kunnanjohtajan vuosiloman siirto

LAIDno-2017-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Juha Rikalalla on vuosilomaa vahvistamatta yhteensä 9 pv.

Kunnanjohtaja pyytää vahvistamaan vuosilomaa ajalle 24.2 - 1.3.2020 (5 pv) ja 6.4.2020 (1 pv), yhteensä 6 pv. Vahvistamatta jää 3 pv.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sauli Tuomela, sauli.tuomela@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan vuosiloman edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi 1. varapuheenjohtaja Sauli Tuomela.

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Juha Rikala esittää ajalle 6.4.2020 (1 pv) vahvistetun vuosilomapäivän siirtämistä myöhemmin pidettäväksi.

Kunnanjohtajalla on vuosilomapäiviä jäljellä siirron jälkeen 4 pv.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sauli Tuomela, sauli.tuomela@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanjohtajan vuosiloman siirron edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että kunnanjohtaja Juha Rikala poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) eikä esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Merkitään, että tämän asiakohdan esittelijänä toimi 1. varapuheenjohtaja Sauli Tuomela.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE (kuntalain mukainen kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.


Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaalituksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Laihian kunta / Kirjaamo
Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia tai
PL 13, 66401 Laihia
Sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
Telekopio +358-6-4771 224
Virka-aika arkisin klo 9:00 – 15:00